Dienstleistungen - 340640-2017

30/08/2017    S165    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2017/S 165-340640

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
320604492
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polen
Telefon: +48 913114147
E-Mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Fax: +48 913114147
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ts.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie modernizacji 40 sztuk wózków napędowych do tramwajów Tatra KT4Dt z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego wykonania modernizacji do 32 sztuk dodatkowych wózków napędowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/ZP/DZ/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na modernizacji 40 sztuk wózków napędowych do tramwajów Tatra KT4Dt z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego wykonania modernizacji do 32 sztuk dodatkowych wózków.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 5 588 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5 w Szczecinie – Wydział Remontowy lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego (modernizacja wózków – u wykonawcy).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na modernizacji 40 sztuk wózków napędowych do tramwajów Tatra KT4Dt (zwanych dalej wózkami) z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego wykonania modernizacji do 32 sztuk dodatkowych wózków realizowanej z podziałem na dwa etapy: etap I – obejmuje wykonanie modernizacji 40 sztuk wózków w latach: 2017 – 2020; Etap II obejmuje wykonanie modernizacji opcjonalnie do 32 wózków w latach: 2020 – 2023, realizowanej w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Czas naprawy gwarancyjnej / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), zwiększającym przedmiot zamówienia o nie więcej niż do 32 sztuk wózków napędowych do tramwajów Tatra KT4Dt zwanych dalej „wózkami”, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że zamawiający może zlecić wykonanie do 32 sztuk kolejnych wózków, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych, z tym zastrzeżeniem, że wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

2) Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, dotyczące: sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu naliczenia kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron, będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający planuje powiadomienie wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, nie później niż na 3 miesiące przed ukończeniem realizacji I etapu ( zgodnie z harmonogramem realizacji I etapu).

4) Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji to wykonanie modernizacji wózków w ramach opcji być zrealizowane do dnia 31.8.2023 r. (zgodnie z harmonogramem realizacji II etapu przedmiotu zamówienia).

5) Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji umieszczony jest w rozdz. XV SIWZ oraz w zawartej umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres obowiązywania umowy: zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy tj. od 11.8.2017 r. do dnia 31.8.2023 r., przy skorzystaniu z prawa opcji w odniesieniu do etapu II. Jeżeli zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, to zamówienie będzie realizowane do 31.7.2020 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 088-172955
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/08/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Modertrans Poznań Sp. z o.o.
300207080
Forteczna 2
Poznań
61-362
Polen
Telefon: +48 618775417
E-Mail: lrv@modertrans.poznan.pl
Fax: +48 618793403
NUTS-Code: PL415
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 558 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 873 240.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W pkt II.1.7) została podana całkowita wartość netto zamówienia za realizację I etapu przedmiotu zamówienia.

2. Podana w pkt V.2.4) wartość netto zamówienia dotyczy I etapu (bez opcji). Szacunkowa całkowita wartość netto z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 10 090 800 PLN.

3. Podana w pkt V.2.4) całkowita końcowa wartość umowy stanowi cenę łączną brutto za realizację I etapu przedmiotu umowy.

4. Zamawiający przewiduje zmiany treści postanowień zawartej umowy (opisane w par. 11).

5. Szczegółowy zakres usługi z określeniem zapotrzebowania i wymagań opisany jest w zawartej umowie i SIWZ (stanowiącej załącznik do umowy).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy wnoszenia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/08/2017