L’Office des publications de l’Union européenne met actuellement à jour une partie du contenu de ce site, dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’éventuel maintien de contenus ne tenant pas encore compte de ce retrait est involontaire et les corrections nécessaires seront apportées.

Services - 342233-2016

Afficher la vue résumée

01/10/2016    S190    Services - Avis de marché - Procédure restreinte 

Pays-Bas-Rotterdam: Services juridiques

2016/S 190-342233

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Gemeente Rotterdam — Bestuurs- en Concernondersteuning
Adresse postale: Postbus 1130
Ville: Rotterdam
Code postal: 3000 BC
Pays: Pays-Bas
E-mail: a.wolfs@rotterdam.nl

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.rotterdam.nl

Adresse du profil d’acheteur: http://www.rotterdam.nl

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Adresse internet: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=040EC649-9A24-60C2-3593EED0BBAEFB39

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=040EC649-9A24-60C2-3593EED0BBAEFB39

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Adresse internet: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=040EC649-9A24-60C2-3593EED0BBAEFB39

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Het beste advocatenkantoor voor Rotterdam.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 21: Services juridiques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Rotterdam.

Code NUTS NL335

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Om de juiste partijen in de selectiefase te betrekken en om gegadigden inzicht te geven in hetgeen van hen wordt verwacht is de volgende beschrijving van de opdracht geformuleerd. De opdracht omvat de volgende dienstverlening: Advisering en/of procesvertegenwoordiging door een advocaat. Advisering door een notaris in gevallen waarin geen wettelijke verplichting bestaat een notaris in te schakelen, waaronder ook advisering die uiteindelijk neerslaat in wettelijk voorgeschreven notariële akten (zoals statuten en hypotheekakten). Daarbij valt het opstellen van de wettelijk voorgeschreven notariële akte(n) niet onder de scope.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Het afsluiten van een Raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de gevraagde dienstverlening.
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: 2 x 1 jaar verlengen.
calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options:
en mois: 24 (à compter de la date d’attribution du marché)
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles: 2
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Gegadigde dan wel de Combinatie dient uiterlijk op het moment van gunning van de overeenkomst adequaat verzekerd te zijn voor de met de uitvoering van de Raamovereenkomst verband houdende beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico's. De verzekering dient dekking te bieden van minimaal 1 000 000 EUR per aanspraak tot ten minste 2 500 000 EUR per verzekeringsjaar. Indien derden worden ingezet bij de uitvoering van de Raamovereenkomst dient de verzekering ook schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden te dekken. De Aanbestedende Dienst zal in de Gunningsfase bij de Inschrijver, aan wie vermoedelijk het voornemen tot gunning zal worden uitgebracht, de bewijsstukken voor het voldoen aan de verzekeringseis opvragen. Als bewijsstuk wordt aangemerkt een afschrift van een verzekeringspolis waaruit blijkt dat aan deze eis wordt voldaan, dan wel een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon, waaruit blijkt dat Gegadigde conform bovenstaande eis is verzekerd in het geval van gunning van de overeenkomst. Deze verklaring mag op de sluitingsdatum van de Inschrijving niet ouder zijn dan 6 maanden. Door Aanmelding verklaart de Gegadigde te kunnen voldoen aan bovenstaande eis.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
De betaling zal geschieden binnen 30 dagen na goedkeuring van een declaratie.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Twee of meer Ondernemers kunnen zich als Combinatie gezamenlijk aanmelden op de opdracht. Een Combinatie geldt als één Gegadigde. De Combinanten dienen ieder afzonderlijk alle de in deze aanbestedingsprocedure in het kader van de geschiktheid gevraagde informatie te overleggen en aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen te voldoen, tenzij anders aangegeven in de Selectieleidraad. Indien de Aanbestedende Dienst besluit een Overeenkomst aan te gaan met de Combinatie, waarbij de Combinatie contractpartner wordt van de Aanbestedende Dienst en iedere Combinant hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de Aanbestedende Dienst aanvaardt. Een Ondernemer mag zich slechts éénmaal inschrijven op de opdracht c.q. een perceel: ofwel zelfstandig ofwel als Combinant. In dit verband worden ondernemingen van hetzelfde concern als één en dezelfde Ondernemer / onderneming beschouwd, tenzij zij naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst voldoende kunnen aantonen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze ondernemingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen en de mededinging hierdoor niet is geschaad. Bij inschrijving is het gevraagde bewijsstuk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Zie verder de Selectieleidraad en Bijlagen.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Zie de Selectieleidraad en Bijlagen.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing. Als bewijs dat een Gegadigde niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 2) in te vullen en te ondertekenen. Ten aanzien van de van toepassing zijnde uitsluitingsgrond „ernstige beroepsfout” dienen Gegadigden er rekening mee te houden dat de Aanbestedende Dienst zich het recht voorbehoudt zowel tijdens deze aanbestedingsprocedure als tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst Ondernemer(s) te screenen indien er op grond van enig signaal dat de Aanbestedende Dienst bereikt, op welke wijze dan ook, een vermoeden rijst dat er sprake is van een ernstige beroepsfout. In Bijlage 1 is het begrip ernstige beroepsfout door de Aanbestedende Dienst nader ingevuld en is opgenomen onder welke voorwaarden deze uitsluitingsgrond wordt toegepast (proportionaliteitstoets) en onder welke voorwaarden de Aanbestedende Dienst gerechtigd is een reeds tot stand gekomen selectiebeslissing c.q. Raamovereenkomst in verband met een ernstige beroepsfout te wijzigen, op te schorten of te ontbinden. Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart Gegadigde tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de Aanbestedende Dienst binnen een termijn van 15 kalenderdagen zal indienen. Het betreft in ieder geval: 1. Een kopie van de geldige inschrijving in het Landelijk AdvocatenTableau van de Nederlandse orde van advocaten, respectievelijk van de geldige inschrijving in het Register voor het Notariaat van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van alle advocaten en notarissen, die worden ingezet in het kader van de opdrachten voor Opdrachtgever; 2. Bewijs verzekering wettelijke aansprakelijkheid; 3. Een Gedragsverklaring Aanbesteden die op het moment van indiening van de Aanmelding niet ouder mag zijn dan 2 jaar; 4. Een Verklaring van de Belastingdienst over de juiste en tijdige afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies die op het moment van indiening van de Aanmelding niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Zie verder de Selectieleidraad en Bijlagen.
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
De Aanbestedende Dienst heeft voor het toetsen van de technische geschiktheid onderstaande kerncompetenties vastgesteld. Gegadigde dient aan de hand van referentieopdrachten aan te tonen dat hij beschikt over de gevraagde kerncompetenties/ervaring op de rechtsgebieden als opgenomen in paragraaf 3.1.3. Per kerncompetentie dient 1 referentieopdracht te worden overgelegd. Een referentieopdracht moet zijn uitgevoerd in de drie jaar voorafgaand aan de uiterste datum van Aanmelding. De referentieopdracht hoeft niet te zijn afgerond. Indien een referentieopdracht meerdere rechtsgebieden behelst mag deze meerdere keren worden opgevoerd om aan te tonen dat Gegadigde beschikt over de vereiste kerncompetenties op de in paragraaf 3.1.3 opgenomen rechtsgebieden. Uitzondering hierop zijn de ten behoeve van de kerncompetenties 9 en 10 opgegeven referenties: deze mogen niet tevens gebruikt worden als referentie voor één van de overige kerncompetenties. Kerncompetentie 1: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Onroerend Goedrecht en Bouwrecht. Kerncompetentie 2: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Europees- en Nederlands Mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Kerncompetentie 3: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Bestuursrecht. Kerncompetentie 4: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Kerncompetentie 5: Adviseren en procederen op de rechtsgebieden Financieringen en zekerheden en Insolventierecht. Kerncompetentie 6: Adviseren en procederen op het rechtsgebied Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht. Kerncompetentie 7: Adviseren op de rechtsgebieden Informaticarecht en Intellectuele eigendomsrechten. Kerncompetentie 8: Adviseren op het rechtsgebied Privacy. Kerncompetentie 9: Adviseren in een „strategisch dossier” van een overheidsopdrachtgever. Onder strategisch dossier wordt verstaan: een dossier waarin minimaal 3 van de onder de kerncompetenties 1 tot en met 8 genoemde rechtsgebieden aan de orde zijn. Tevens bevat een strategisch dossier een „bestuurlijke component”. Onder een bestuurlijke component wordt verstaan een onderwerp dat een dermate politieke, financiële of bestuurlijke component heeft, dat sprake is van directe betrokkenheid van één van de bestuursorganen van een overheidsopdrachtgever. Kerncompetentie 10: Procederen in een „strategisch dossier” van een overheidsopdrachtgever. Onder strategisch dossier wordt verstaan: een dossier waarin minimaal 3 van de onder de kerncompetenties 1 tot en met 8 genoemde rechtsgebieden aan de orde zijn. Tevens bevat een strategisch dossier een „bestuurlijke component”. Onder een bestuurlijke component wordt verstaan een onderwerp dat een dermate politieke, financiële, of bestuurlijke component heeft, dat sprake is van directe betrokkenheid van één van de bestuursorganen van een overheidsopdrachtgever.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Ten behoeve van het aanleveren van referentieopdrachten heeft de Aanbestedende Dienst het formulier „Model Referentieopdracht” (Bijlage 5) vastgesteld. Per referentieopdracht dient een separaat formulier te worden ingevuld in het Aanbestedingsplatform. In het formulier dient een omschrijving te worden gegeven van de betreffende referentieopdracht en dienen tevens de uitgevoerde werkzaamheden te worden beschreven. Hieruit moet blijken dat wordt voldaan aan de in paragraaf 5.4.2 opgenomen kerncompetenties. Indien een Gegadigde zich beroept op een referentieopdracht die (deels) door een derde is uitgevoerd dient inzichtelijk te worden gemaakt welk deel van de betreffende referentieopdracht door de Gegadigde is uitgevoerd en welk deel door een derde. Indien een Gegadigde de ervaring van derden wil laten gelden als zijn ervaring dan dient de Gegadigde dit expliciet in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden en de derde dient in dit geval de „Terbeschikkingstellingsverklaring technische middelen” in te vullen en te ondertekenen (Bijlage 4). De Gegadigde is vervolgens verplicht om de betreffende derde bij de uitvoering van de overeenkomst in te zetten voor die onderdelen waarvoor het beroep op de derde is gedaan.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Restreinte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre d’opérateurs envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: De vijf Gegadigden met de hoogste totaalscore worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gunningsfase. Indien twee of meer Gegadigden eindigen op een gedeelde vijfde plaats dan worden de gelijk eindigende Gegadigden allen uitgenodigd om deel te nemen aan de Gunningsfase.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
1-315-16
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7.12.2016 - 12:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
23.12.2016
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
néerlandais.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
Date: 7.12.2016 - 12:30

Lieu:

Rotterdam.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires

De Opdrachtgever maakt bij deze aanbesteding gebruik van het digitale aanbestedingsplatform www.commerce-hub.com, hierna te noemen 'aanbestedingsplatform'. De volledige procedure (vragen stellen, inschrijving en overige communicatie) verloopt via het aanbestedingsplatform. Voor overige informatie over Commerce-Hub, uitleg hoe u zich registreert en hoe u digitaal uw inschrijving kunt indienen, verwijzen wij naar de online helpfunctie op het aanbestedingsplatform. De Inschrijver kan tot uiterlijk 21.10.2016 voor 12:00 uur vragen stellen over de Selectieleidraad en deze aanbestedingsprocedure. De Inschrijver dient in beginsel al zijn vragen vóór het sluiten van de indieningstermijn van de eerste vragenronde te stellen. De tweede vragenronde is bedoeld voor vragen naar aanleiding van de eerste inlichtingennota. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd verstrekt via het Aanbestedingsplatform in een nota van inlichtingen. Dit Beschrijvend Document met bijbehorende Bijlagen is met zorg samengesteld. De aanbesteder verwacht van de Inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de Inschrijver verplicht is de aanbesteder — voorafgaand aan de datum van inschrijving — in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden, zodat de Aanbestedende Dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De Aanbestedende Dienst zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Zie verder het beschrijvend Document en Bijlagen.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Rechtbank Rotterdam
Adresse postale: Postbus 50950
Ville: Rotterdam
Code postal: 3007 BL
Pays: Pays-Bas
E-mail: voorlichting@rotarr.drp.minjus.nl
Téléphone: +31 102971234
Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Page/default.aspx

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Zie het verder de Selectieleidraad en Bijlagen.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam
Adresse postale: Postbus 6575
Ville: Rotterdam
Pays: Pays-Bas
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Fax: +31 104894493
Adresse internet: http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27.9.2016