Services - 34379-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Biłgoraj: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2019/S 016-034379

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Gmina Miasto Biłgoraj
pl. Wolności 16
Biłgoraj
23-400
Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Pecka
Téléphone: +48 846869600
Courriel: kpecka@bilgoraj.pl
Fax: +48 846869665
Code NUTS: PL812

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Adresse du profil d’acheteur: https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Utrzymanie zieleni i czystości w okresie letnim i zimowym na terenie Miasta Biłgoraj w roku 2019

Numéro de référence: ZP.271.18.2018
II.1.2)Code CPV principal
90600000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym na terenie miasta Biłgoraj. W ramach utrzymania zieleni będą wykonywane niżej wyszczególnione prace: koszenie trawników wraz z zebraniem pokosu, nawożenie trawników, krzewów nowo nasadzonych drzew, powierzchniowe oczyszczanie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów, bylin, odchwaszczanie skupin krzewów, rabat z bylinami i roślinami jednorocznymi, podlewanie ww. roślin, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie gałęzi drzew utrudniających korzystanie z ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, dbanie o prawidłowe umocowanie drzew nowo posadzonych, przygotowanie gleby pod nasadzenia roślin jednorocznych. Zakres prac dot. utrzymania czystości w okresie letnim i zimowym obejmuje poniższe prace: mechaniczne i ręczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych, dróg dojścia i wejść na przejśc

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 1 518 976.80 PLN / Offre la plus élevée: 1 518 976.80 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90620000
90630000
90610000
90511000
90511300
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL812
Lieu principal d'exécution:

Miasto Biłgoraj

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym na terenie miasta Biłgoraj. W ramach utrzymania zieleni będą wykonywane niżej wyszczególnione prace: koszenie trawników wraz z zebraniem pokosu, nawożenie trawników, krzewów nowo nasadzonych drzew, powierzchniowe oczyszczanie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów, bylin, odchwaszczanie skupin krzewów, rabat z bylinami i roślinami jednorocznymi, podlewanie ww. roślin, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie gałęzi drzew utrudniających korzystanie z ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, dbanie o prawidłowe umocowanie drzew nowo posadzonych, przygotowanie gleby pod nasadzenia roślin jednorocznych. Zakres prac dot. utrzymania czystości w okresie letnim i zimowym obejmuje poniższe prace: mechaniczne i ręczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych, dróg dojścia i wejść na przejścia dla pieszych, pozimowego sprzątania ww. terenów oraz jezdni dróg, mechaniczne i ręczne zamiatanie tych terenów, powierzchniowe oczyszczanie, zbieranie i wywóz odpadów gromadzonych w koszach ustawionych w pasach dróg, parkach, skwerach placów zabaw, wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych, obsługę szaletu miejskiego. Ponadto w ramach realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

— dokonywania na obiektach, na których występują place zabaw, cotygodniowego przeglądu urządzeń zabawowych,

— dokonywania wymiany piasku w piaskownicach

— umycia ławek parkowych oraz kloszy latarni na terenie skweru vis a vis św. Jerzego

— prowadzenia rejestru wykonywanych prac,

— oczyszczenia (umycia) pomników granitowych (m.p.n.) z okazji ważnych rocznic

I świąt. Dotyczy pomników na terenie cmentarza wojennego przy ul. Lubelskiej

W Biłgoraju, przed budynkiem Urzędu Miasta Biłgoraj, na terenie skweru „Park Solidarności”.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszej SIWZ.

Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określają minimalną liczbę usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania w należytym porządku terenów objętych zamówieniem. W przypadku gdy zajdzie konieczność zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu bez prawa dochodzenia dodatkowej zapłaty z tytułu wykonanych czynności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia.

3.2 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy,

(Dz.U. z 2016 poz. 1666).

3.3 Zakres obowiązków osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) kierowca śmieciarki – samodzielna, codzienna obsługa techniczna samochodu śmieciarki, poruszanie się po drogach publicznych z przestrzeganiem prawa o ruchu drogowym, odbieranie i wywóz odpadów komunalnych z zachowaniem przepisów BHP, mycie i dezynfekcja pojemników na odpady oraz samochodu śmieciarki;

b) kierowca samochodu typu „hakowiec” - samodzielna, codzienna obsługa techniczna pojazdu, poruszanie się po drogach publicznych z przestrzeganiem prawa o ruchu drogowym, odbieranie i wywóz odpadów komunalnych z zachowaniem przepisów BHP, rozładunek odpadów komunalnych z kontenera;

c) ładowacz odpadów komunalnych – zbieranie odpadów i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, umieszczanie zawartości różnego rodzaju śmietników w wozie asenizacyjnym (śmieciarce), przetaczanie lub przenoszenie pojemników z odpadami, umie

II.2.5)Critères d’attribution
Coût - Nom: Cena / Pondération: 60
Coût - Nom: Aspekt środowiskowy / Pondération: 30
Coût - Nom: Baza na terenie miasta / Pondération: 10
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 203-462494
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/01/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 13
Biłgoraj
23-400
Pologne
Code NUTS: PL812
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 518 976.80 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2019