Lieferungen - 343997-2018

07/08/2018    S150

Ελλάδα-Καλλιθέα: Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς

2018/S 150-343997

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Καλλιθέας
Ταχ. διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76
Πόλη: Καλλιθέα
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Καλλιθέας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sakellaropoulos@kallithea.gr
Τηλέφωνο: +30 213-2070389
Φαξ: +30 213-2070385

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34000000 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια: δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας, ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, ενός (1) μικρού κλειστού φορτηγού, ενός (1) μικρού ανοικτού φορτηγού με ανατροπή, ενός (1),μικρού ελαστιχοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης και ενός (1) πλυντηρίου κάδων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 731 451.61 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Α΄ [Απορριμματοφόρος πρέσα χωρητικότητας 16 m3/ τεμάχια δύο (2)].

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα αυτοκίνητα (που θα αποτελούνται από πλαίσιο και υπερκατασκευή)· πρέπει να έχουν σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων, τύπου πρέσας, χωρητικότητας δεκαέξι (16) κυβικών μέτρων έκαστο και με σύστημα ανύψωσης κάδων, που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Καλλιθέας. Να είναι κατάλληλα για τη φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, καθώς και απορρίμματα μεγάλου όγκου και να πληρούν όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα, με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων πρέπει να υπάρχουν ειδικά σκαλοπάτια και χειρολαβές, για να στέκονται, να στηρίζονται και να συγκρατούνται κατά την περισυλλογή των απορριμμάτων 2 εργάτες, ασφαλώς. Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο των αυτοκινήτων σε απορρίμματα συμπιεσμένα, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 425 kg ανά κυβικό μέτρο ωφέλιμου όγκου της υπερκατασκευής (δηλαδή 16 m3 x 450 kg/ m3 = 7.200kg, ωφέλιμο σε απορρίμματα). Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. Το συνολικό μεικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τόννοι.

Ως συνολικό ωφέλιμο φορτίο οχήματος, θεωρείται το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ιδίου βάρους του πλαισίου και της κενής απορριμμάτων υπερκατασκευής, με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων, από το ολικό μεικτό επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος. Στο ίδιο βάρος του πλαισίου, περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και 2 εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, καθώς και τα εργαλεία συντήρησης.

(Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 291 935.48 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Β΄ [Απορριμματοφόρος πρέσα χωρητικότητας 22 m3 / τεμάχιο ένα (1)].

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα (θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή)· πρέπει να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας είκοσι δύο (22) κυβικών μέτρων και σύστημα ανύψωσης κάδων, που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο Καλλιθέας. Να είναι κατάλληλο για την φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, καθώς και απορρίμματα μεγάλου όγκου, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σημαίνει απόρριψη τής προσφοράς. Στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου οχήματος, πρέπει να υπάρχουν ειδικά σκαλοπάτια και χειρολαβές, για να στέκονται, να στηρίζονται και να συγκρατούνται κατά την περισυλλογή των απορριμμάτων 2 εργάτες, με ασφάλεια. Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο του απορριμματοφόρου σε απορρίμματα συμπιεσμένα, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 500 kg ανά κυβικό μέτρο ωφέλιμου όγκου της υπερκατασκευής (δηλαδή 22 m3 x 500 kg/ m3 = 11.000 kg, ωφέλιμο σε απορρίμματα). Το απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 6x4. Το συνολικό μεικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26 τόννοι.

Ως συνολικό ωφέλιμο φορτίο οχήματος, θεωρείται το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ιδίου βάρους του πλαισίου και της κενής απορριμμάτων υπερκατασκευής, με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων, από το ολικό μεικτό επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος. Στο ίδιο βάρος του πλαισίου, περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και 2 εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, καθώς και τα εργαλεία συντήρησης.

(Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 181 451.61 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Γ΄ [Μικρό κλειστό φορτηγό ωφέλιμου φορτίου 750kg/ τεμάχιο ένα (1)].

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34136000 Φορτηγάκια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) κλειστό φορτηγό· πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Θα είναι ένα κλειστό φορτηγό διαξονικό, για τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων. Το ωφέλιμο φορτίο του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 χιλιόγραμμα.

Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήματα - μηχανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν, την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών - χειρισμών του οχήματος από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (υπηρεσίας καθαριότητας) και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις του, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Οι επιγραφές στο μηχάνημα θα καθοριστούν μετά τη σύμβαση από τον Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν την παράδοση. Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου, θα πρέπει να τηρείται η ζητούμενη προδιαγραφή και δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 10 % της αναφερόμενης τιμής.

(Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 193.55 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Δ΄ [Μικρό ανοικτό φορτηγό με ανατροπή / τεμάχιο ένα (1)].

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) μικρό, ανοιχτό ανατρεπόμενο φορτηγό· πρέπει να είναι (πλαίσιο και υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα είναι ένα (1) φορτηγό διαξονικό ανατρεπόμενο, για τη μεταφορά: εργαλείων και υλικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας. Το ωφέλιμο φορτίο του θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον εφτακοσίων ενενήντα κιλών (790 kg). Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήματα - μηχανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν, την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών - χειρισμών του οχήματος, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, της Τεχνικής Υπηρεσίας και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις του, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Οι επιγραφές στο όχημα θα καθοριστούν μετά τη σύμβαση από τον Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν την παράδοση. Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου, θα πρέπει να τηρείται η ζητούμενη προδιαγραφή και δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 10 % της αναφερόμενης τιμής.

(Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 193.55 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα Ε΄ [Ελαστιχοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης / τεμάχιο ένα (1)].

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142200 Φορτωτές κάδων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) μηχάνημα· θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.

H λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή θα είναι υδραυλική, γι’ αυτό η απαίτηση ισχύος - πίεσης του υδραυλικού συστήματος, θα είναι κατά προτίμηση η μέγιστη.

Το βάρος του μηχανήματος, για λόγους μεταφοράς, δεν θα υπερβαίνει τα 3.200 κιλά. Το ολικό μήκος επί του εδάφους με τον κάδο θα είναι μικρότερο των 3,30 μ., το ύψος της καμπίνας χωρίς τον φάρο οροφής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 μέτρα. Το ολικό πλάτος στην άκρη των ελαστικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,80 μ. Θα έχει κοντό μεταξόνιο, όχι μεγαλύτερο από 1,2 m, για να είναι ευέλικτο σε περιορισμένους χώρους και στους στενούς δρόμους του Δήμου. Στην προσφορά θα αναφέρεται, το ακριβές μοντέλο, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος, οι διαστάσεις, μεταξόνιο και λοιπά στοιχεία του μηχανήματος. Το πλαίσιο του φορτωτή, θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου.

Να είναι συμβατά (απόλυτα συνεργάσιμα) μαζί του, τα παρακάτω εξαρτήματα, τα οποία διαθέτει ήδη η υπηρεσία από προηγούμενη προμήθεια:

— εξάρτημα εκσκαφής,

— υδραυλική βραχόσφυρα,

— εξάρτημα φόρτωσης παλετών,

— εξάρτημα αυλακωτήρα τροχού,

— κάδος χωματουργικός.

(Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 387.10 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ομάδα ΣΤ΄ [Πλυντήριο κάδων / τεμάχιο ένα (1)].

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144000 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Καλλιθέας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) πλυντήριο όχημα· θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή, χωρητικότητας καθαρού νερού 5.000 λίτρων. Θα είναι τελείως καινούργιο, με πλαίσιο τελείως προωθημένης οδήγησης και υπερκατασκευή με πλυντήριο κάδων, κατάλληλο για να πλένει όλους τους τυποποιημένους κάδους, πλαστικούς ή μεταλλικούς με προδιαγραφές DIN, χωρητικότητας από 120 lt έως 1.100 lt. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το συνολικό μεικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 15 tn.

(Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 161 290.32 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη - μέλη, μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις, που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό (σχετ. άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα 20, 21, 22, και 23, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/09/2018
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 04/06/2019
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/09/2018
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1) στον διαγωνισμό, μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες ή και τις έξι (6) ομάδες οχημάτων (με το σύνολο των οχημάτων που εκάστη ομάδα περιλαμβάνει)·

2) κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει το δύο επί τοις εκατό (2 %), της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16). Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό, υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έχουν εκδοθεί είτε για ομάδα ή τμήμα ξεχωριστά είτε για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων, με την προϋπόθεση να είναι ξεκάθαρο το που συμμετέχει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16)·

3) ο προμηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό που θα καλύπτει το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %), επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16)·

4) ο προμηθευτής αναδειχθείς / ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, όπως προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας των οχημάτων κάθε ομάδας Α’, Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’, διάρκειας δύο (2) ετών ή 40.000 χιλιομέτρων, για το μηχάνημα έργου της ομάδας Ε' «Λαστιχοφόρος φορτωτής», η εγγύηση ορίζεται στο ένα (1) έτος, από την ημερομηνία παράδοσης / παραλαβής κάθε οχήματος, στον Δήμο Καλλιθέας·

5) όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/2.6.2017)·

6) η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας), συντάσσεται και εγγράφως, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό·

7) η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει, να δει δείγματα των οχημάτων - μηχανημάτων έργου·

8) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό·

9) οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός, υπογράφεται η σχετική σύμβαση·

10) η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στον Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Δήμου Καλλιθέας, στην οδό:Ελευθερίου Βενιζέλου 270, Καλλιθέα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης των υπό προμήθεια οχημάτων, ορίζεται έως 120 ημέρες, για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ και 180 ημέρες για την ομάδα Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Καλλιθέας
Ταχ. διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76
Πόλη: Καλλιθέα
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kallithea.gr
Τηλέφωνο: +30 2132070300
Φαξ: +30 2132070385

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kallithea.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει:

— προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366,

— ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή

— ακύρωση σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 (άρθρο 346 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016).

Η προθεσμία, για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 361 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, με τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών» και επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016).

Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη http://www.aepp-procurement.gr, http://www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url) http://www.kallithea.gr.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Καλλιθέας
Ταχ. διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76
Πόλη: Καλλιθέα
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132070300
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/08/2018