Services - 34435-2019

23/01/2019    S16    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Slovaquie-Bratislava: Travaux de sondage et de forage de reconnaissance

2019/S 016-034435

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 241-550560)

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
Jeséniova 17
Bratislava-mestská časť Nové Mesto
833 15
Slovaquie
Point(s) de contact: Eva Senáriková
Téléphone: +421 904888427
Courriel: senarikova@aksenarikova.sk
Code NUTS: SK01

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.shmu.sk

Adresse du profil d’acheteur: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/266

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)

II.1.2)Code CPV principal
45120000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Realizácia 385 sond predstavujúcich rekonštrukciu 371 merných objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd SHMÚ (odvŕtanie nových sond realizovaných na miestach pôvodných merných objektov) a odvŕtanie 14 sond na nových lokalitách. Objekty podliehajúce rekonštrukcii (385 sond) pokrývajú celé územie Slovenska. Hĺbky sond sú od 20 m do 350 m. Súčasťou obnovy je zabezpečenie súhlasov s vybudovaním, umiestnením a monitorovaním objektu.

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/01/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 241-550560

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Lehota na predkladnie ponúk alebo žiadostí o účasť
Au lieu de:
Date: 21/01/2019
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 28/01/2019
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Au lieu de:
Date: 21/01/2019
Heure locale: 14:00
Lire:
Date: 28/01/2019
Heure locale: 14:00
VII.2)Autres informations complémentaires: