Lieferungen - 348900-2018

09/08/2018    S152

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2018/S 152-348900

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 124-281815)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261847577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części, filtrów oraz akumulatorów i opon do pojazdów samochodowych dla Jednostki Wojskowej nr 6021

Numer referencyjny: 48/2018/PN/CZOŁG.SAM
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części, filtrów oraz akumulatorów i opon do pojazdów samochodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od 1.1. do 1.12. oraz 5 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólnych warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 w związku z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1. do nr 1.12. nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 124-281815

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające:

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

Część I – 7 800,00 PLN,

Część II – 3 100,00 PLN,

Część III – 2 100,00 PLN,

Część IV – 4 000,00 PLN,

Część V – 3 900,00 PLN,

Część VI – 5 600,00 PLN,

Część VII – 5 300,00 PLN,

Część VIII – 5 200,00 PLN,

Część IX – 700,00 PLN,

Część X – 1 500,00 PLN,

Część XI – 1 600,00 PLN,

Część XII – 500,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej nr 6021, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z dokładnym opisem w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie „Wadium – sprawa numer: 48/2018/PN/CZOŁG.SAM”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank NBP O/Warszawa, konto nr 38 1010 1010 0037 7913 9120 0000

6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 30.8.2018 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 7b ustawy Pzp).

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.