Dienstleistungen - 351263-2018

10/08/2018    S153    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Mszana: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2018/S 153-351263

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Mszana
ul. 1 Maja 81
Mszana
44-325
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Kowol
Telefon: +48 324759755
E-Mail: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl
Fax: +48 324759760
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mszana.ug.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.mszana.finn.pl/bipkod/013

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.mszana.finn.pl/bipkod/17370015
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: PI.271.17.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.:

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

2) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz pojemniki do gromadzenia popiołu.

3) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300
90512000
90511000
90513100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

Usługi będą świadczone na terenie Gminy Mszana

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.:

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

2) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz pojemniki do gromadzenia popiołu.

3) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto (60 %)

Emisja spalin (15 %)

Termin płatności faktury (25 %)

Sposób oceny ofert podany został w Dziale XXIV SIWZ.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania działalności polegającej na:

a. odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),

b. zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U.2015 poz. 1688 z późn. zm.),

c. uprawnienia do transportu odpadów potwierdzone aktualnym zezwoleniem na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 lub wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z zm.).

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w punkcie XIII.4.1 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w punkcie a, b i c powyżej.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

1. odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

2. środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) razy w odrębnych zamówieniach, wykonał bądź wykonuje usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonywanych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie co najmniej – 1 500 Mg w każdym odrębnym zamówieniu, w ramach których Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczej, wskazanej w uchwale nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.4.2017 r. roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. co najmniej:

1) 1 (jeden) samochód specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o minimalnej pojemności zbiornika 10 m3 do wywozu odpadów komunalnych,

2) 1 (jeden) samochód specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie przekraczającej 5 000 kg do zbierania odpadów komunalnych z miejsc o utrudnionym dojeździe (tj. skrajnia drogowa o szerokości nie przekraczającej 2,6 m),

3) 1 (jeden) samochód o ładowności powyżej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontenerów KP7, KP-10 oraz pojemników na odpady segregowane,

4) 1 (jeden) samochód bądź inny pojazd przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażony w HDS lub inny system załadowczy,

5) 1 (jeden) samochód bądź inny pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) minimum 1 (jeden) pojazd przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Dziale XIII.4.3 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać co najmniej wymagania dla normy EURO 4 w zakresie dopuszczalnej emisji spalin. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zamówienia pojazdami nie spełniającymi minimalnie norm emisji spalin EURO 4.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/09/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/09/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, pok. nr 10 – sala posiedzeń

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - sporządzonym zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XX SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 w Rozdziale XV SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej tj. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem https://mszana.logintrade.net/ (https://mszana.logintrade.net/rejestracja/jedz.html#)

3.2. dokument innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (dokumenty o których mowa w Dziale XIV ust. 2 SIWZ)

3.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego

3.4 dowód wniesienia wadium

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieściatysięcy 00/100).

6. Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % całkowitej ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem Umowy Wykonawca przedstawi dokumenty poświadczające spełnianie zadeklarowanych przez pojazdy wskazane w ofercie a także w załączniku nr 7 do SIWZ norm emisji spalin (EURO 5 lub EURO 6).

9. Uwaga do Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji IV.2.6)

10. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej „Pzp”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/08/2018