Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 352670-2022

Submission deadline has been amended by:  450091-2022
01/07/2022    S125

Slovensko-Bratislava: Osobné počítače

2022/S 125-352670

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31340822
Poštová adresa: Brečtanová 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83007
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Katarína Bašnárová
E-mail: verejneobstaravanie@tipos.sk
Telefón: +421 259419248
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.tipos.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/443506
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443506
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Obchodná spoločnosť prevádzkujúca číselné lotérie, internetové hry a iné hazardné hry.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb_2

Referenčné číslo: TIPOS_Nákup IT_2
II.1.2)Hlavný kód CPV
30213000 Osobné počítače
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je nákup novej, doposiaľ nepoužívanej výpočtovej techniky.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto zákazky je nákup novej, doposiaľ nepoužívanej výpočtovej techniky. Minimálne technické parametre jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

2. V súlade s § 32 ods. 3 zákona uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a teda požaduje preukázanie dokladov v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) až f) zákona.

3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona.

V prípade, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu zverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate, za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len "posledné 3 hospodárske roky") v minimálnej súhrnnej výške 300 000,00 EUR za všetky požadované hospodárske roky.

2. Prehľad o celkovom obrate uchádzač predloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu o ich zverejnení na predmetnej stránke. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou informácie bol uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.

V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia

verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona v spojitosti s § 35 a § 36 zákona - opisom opatrení použitých uchádzačom na

zabezpečenie kvality.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 zákona v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 3 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť nahttps://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu zverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1:

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich podmienok účasti:

Zoznamom dodaných tovarov uchádzač preukáže dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 300 000,- EUR bez DPH.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, lehotu plnenia, cenu poskytnutých služieb v EUR bez DPH ku dňu predkladania ponuky a registračné číslo tejto referencie.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj dodané tovary, ktoré presahujú stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname zmlúv uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

Predmetnú podmienku účasti môže uchádzač preukázať ako jednou zmluvou, tak aj viacerými resp. rôznou kombináciou, z ktorej/ktorých však bude vyplývať splnenie minimálnej požadovanej úrovni štandardov všetkých hodnôt.

V prípade, ak dodané tovary realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

K bodu 2:

2.1 Uchádzač predloží platný Certifikát 9001:2015 Systém manažérstva kvality v oblasti informačných technológií alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

2.2 Uchádzač predloží platný Certifikát 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S. vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia.

Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. Certifikát musí vychádzať z platných slovenských technických noriem (STN), alebo z noriem členských štátov EÚ (EN). Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu v súlade s § 35 ako aj § 36 zákona.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/08/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/08/2022
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční formou "on-line" sprístupnenia ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk, pričom systém EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt je v rámci časti IV JED-u Podmienky účasti oprávnený vyplniť iba globálny údaj pre všetky podmienky účasti. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač využil predvyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu poskytnutý a uverejnený verejným obstarávateľom vo formáte .xml v profile predmetnej zákazky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému EVO.

3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie

splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na

základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške

15.000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené vo Zväzku 1, Časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov,

Článok III Príprava ponuky, bod 20 Zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

5. Nakoľko sa v tejto súťaži uskutoční on-line sprístupnenie ponúk, záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií -

celková cena v EUR bez DPH.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/06/2022