Fournitures - 355291-2018

14/08/2018    S155

België-Brussel: Schoolmeubilair

2018/S 155-355291

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Centraal secretariaat, bureau D12
E-mail: CDA.mfvo@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316659
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van meubilair voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009896/PTL-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering, montage en plaatsing van meubilair voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 374 380.17 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, montage en plaatsing van meubilair in de ‘Ecole primaire des Pagodes’ van het departement Openbaar Onderwijs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000 Schoolmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pagodenlaan 305 te 1020 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering, montage en plaatsing van meubilair in de ‘Ecole primaire des Pagodes’ van het departement Openbaar Onderwijs

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 404.96 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde termijn is de maximale totale termijn voor de levering, montage en plaatsing van het meubilair, uitgedrukt in werkdagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, montage en plaatsing van meubilair in het ‘Athénée Emile Bockstael’ van het departement Openbaar Onderwijs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000 Schoolmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reper-Vrevenstraat 80 te 1020 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering, montage en plaatsing van meubilair in het ‘Athénée Emile Bockstael’ van het departement Openbaar Onderwijs

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 289.26 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde termijn is de maximale totale termijn voor de levering, montage en plaatsing van het meubilair, uitgedrukt in werkdagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, montage en plaatsing van meubilair in het ‘Athénée des Pagodes’ van het departement Openbaar Onderwijs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000 Schoolmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beyseghemstraat 141 te 1120 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering, montage en plaatsing van meubilair in het ‘Athénée des Pagodes’ van het departement Openbaar Onderwijs

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 177 685.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde termijn is de maximale totale termijn voor de levering, montage en plaatsing van het meubilair, uitgedrukt in werkdagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van een levering(en) waarvan de aard overeenstemt met het schoolmeubilair dat het voorwerp uitmaakt van het perceel in kwestie en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor zij bestemd was (waren).

De levering(en) heeft (hebben) een (opgetelde) waarde exclusief btw over een periode van 12 maanden van minstens:

— EUR 25 000,00 voor perceel 1,

— EUR 150 000,00 voor perceel 2,

— EUR 150 000,00 voor perceel 3.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

In dat geval vermeldt hij in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Lokaal C08b op de tussenverdieping, Negende Linielaan 39 te 1000 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Openbare zitting

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

— Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

— Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2018