Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 356074-2015

Afficher la vue résumée

10/10/2015    S197

Roumanie-Constanta: Travaux de construction

2015/S 197-356074

Avis de marché

Travaux

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Consiliul Judetean Constanta
Adresse postale: B-dul Tomis nr. 51
Ville: Constanta
Code postal: 900725
Pays: Roumanie
À l'attention de: Mihaela Lungu
E-mail: licitatii@cjc.ro
Téléphone: +40 241708413
Fax: +40 241488411

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.cjc.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano biologica din localitatea Ovidiu.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Conception et exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Judetul Constanta, loc. Ovidiu.

Code NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 21 452 tone/an in localitatea Ovidiu includ:
a)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de sortare Ovidiu
Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b)Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
c)Lucrari de constructie
d)Proiectare si executie bransament electric, inclusiv obtinerea avizului tehnic de racordare
e)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
f)Testare si punere in functiune
g)Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
h)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
i)Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 119 202 tone/an in localitatea Ovidiu includ:
j)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia Statie de tratare mecano-biologica Ovidiu. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
k)Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
l)Lucrari de constructie
m)Proiectare si executie bransament electric, inclusiv obtinerea avizului tehnic de racordare
n)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
o)Testare si punere in functiune
p)Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
q)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
r)Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
s)O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, respectiv 5,74 % , astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 2 985 772,95 RON si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45000000 Travaux de construction, 45252123 Installations de criblage, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Scopul prezentului proiect este îl reprezinta proiectarea si construirea componentelor:
Statie de Sortare Ovidiu si Statie de Tratare Mecano-Biologica Ovidiu(proiect ce face obiectul Ordinului nr. 2266/335/2012 cu modificarile si completarile ulterioare)din cadrul contractului „CL 4 Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano biologica din localitatea Ovidiu”, conform sectiunii tehnice a documentatiei de atribuire.
Ofertantul poate sa prezinte propria solutie tehnica, tehnologiile si fluxurile tehnologice propusa/propuse in concordanta cu Cerintele Autoritati Contractante din Caietul de Sarcini.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, respectiv de 5,74 % , astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 2 985 772,95 RON si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
Valeur estimée hors TVA: 55 039 208,72 RON
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 10 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Garantia de participare GP se solicita în cuantum de 950 000 RON. GP constit.in alta mondeda decat RON,se va calcula la cursul RON/valuta comunicat de BNR din data data publicarii anuntului de participare. GP se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez.Mun. Constanta,CUI 2981739,sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o societate bancara ori o societate de asig. cf. art. 86 alin.(1)din HG nr.925/2006.In cond.in care un grup de operatori economici depun o oferta comuna,asociat. beneficiaza de preved. legii privind stim.infiint.si dez.IMM-urilor nr. 346/2004,in cond.in care fiecare membru al asocierii respecta cond.de incadr.in preved.legii. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pt.particip. in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile. GP se va returna de catre AC cf.preved.art.88 din HG 925/2006, cu modif.si complet.ulterioare. Perioada de valabilit.a garantiei pt.participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.(Formular nr. 1);In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intrep.mici si mijlocii cf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor)garantia de particip se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui,dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3)din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,caz în care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante,conform prevederilor HG nr.1045/2011.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 15 zile de la data semnarii contractului.(Formular nr. 2).
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Proiect finantat din Fonduri europene prin Programul Operational Sectorial Mediu Fondul European de Dezvoltare Regionala, buget de stat si local.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 4A Sectiunea III Formulare.
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz.,completata conform Formularului 4B din Sectiunea Formulare;declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul.
3.Pentru persoane juridice/fizice romane:prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea certificatelor fiscale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Documentele se depun in cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;
pentru persoane juridice/fizice straine: prezentare certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii.Documentele vor fi prezentate in limba de origine – in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.Documentele trebuie sa ateste îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Nota: În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare.
5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Dragomir Nicolae Cristinel, Darie Cristian, Belu Mariana, Tanase Carmen-Ioana, Volcinschi Radu, Blacioti Georgeta, Rancichi Sebastian Florin, Nache Ioan Mihai, Cîrciu Veronica, Dumitru Irina Roxana, Hagea Cristian, Gheorghe Hristu, Ionescu Adrian Victor, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Manea Elena Liliana, Comanici Carmen, Petreanu Raluca Alina, Tanasa Getuta, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Coman Raluca Florentina, Saghiu Ivonne, Moraru Nicoleta, Postovei Daniela Larisa, Dragan Roxana, Creanga Viorel; Consilierii Judeteni: Albu Marian-Ciprian, Anghel Panait, Andrei Mihaela, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Coiciu Dumitru, Buriac Nicolae, Florea Dumitru, Fîntîna Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Veronica-Adriana, Ciuca Nicolae, Ioana Elena, Ionescu Alexandru, Iuruc Luminita, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia.
Nota:Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.
În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere cf. Formular 3 si Formular 3 A, Sectiunea Formulare Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoane juridice române:
1. Documente de confirmare: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei în oricare dintre formele:original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta document trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta pt partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care nu a fost depus in aceasta forma.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat în parte pt partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru persoane juridice straine:

— Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata în limba româna.Din documentele prezentate trebuie sa rezulte informatii reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare în vederea îndeplinirii contractului,pt partea din contract pe care o realizeaza. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)

— Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic în curs.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat în parte pt partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2012, 2013, 2014), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilate si semnate de ofertant.Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba româna.
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani sa fie de minim 100 000 000 RON. Pentru echivalentul in RON al valorilor exprimate in alta valuta se va lua în considerare în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minimum 15 000 000 RON, pentru o perioada de minim 3 luni.Pentru echivalentul in RON al valorilor exprimate in alta valuta se va lua în considerare în considerare cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei din data publicarii anuntului de participare.
În cazul în care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, completat conform Formular nr. 8A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Prezentare documente solicitate
Informatii generale conform Formular 8 din Sectiunea Formulare
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detine acces la finantare în suma 15 000 000 RON si pentru o perioada de minim 3 luni destinata acestui contract.
Prezentare Formular nr. 8A si 8B (Anexa) si Formularele nr.4 A si 4B(art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) din Sectiunea Formulare.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfârsit în ultimii 5 ani:
— cel putin un contract care sa aiba ca obiect proiectarea si executia unei statii de sortare a deseurilor reciclabile cu o capacitate de minim 21 452 tone/an
— cel putin un contract care sa aiba ca obiect obiect proiectarea si executia unei statii tratare mecano biologica cu o capacitate de minim 119 202 tone/an.
Prin formularea „lucrari executate/duse la bun sfarsit” se intelege: -lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
— copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul capacitatea, perioada (inclusiv data semnarii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;
— procesul-verbal de recep?ie finala sau procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 9A si 9B al persoanei respective, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului,scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea „Conform cu originalul”. In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificarea sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertelor. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea „Conform cu originalul”. In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Formular nr.10 din Sectiunea Formulare
Documentele solicitate
Prezentare Angajament ferm, conform Formular nr. 9A si 9B si Formularele nr.4 si 4A referit. art. 181 lit. a), c^1) si d), din OUG 34/2006
Prezentare Formulare nr. 11 si nr. 12 din Sectiunea Formulare. Declaratie conform Formular 6 din Sectiunea Formulare.
Prezentare document solicitat
Prezentare document solicitat.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

1. Pretul ofertei. Pondération 60

2. Costuri operationale anuale maxime garantate – punctaj tehnic. Pondération 40

IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16.11.2015 - 14:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
25.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
roumain.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25.11.2015 - 12:00

Lieu:

Consiliul Judetean Constanta, b-dul Tomis nr. 51, Constanta, jud. Constanta

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Constanta, Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013 – FEDR 83,5 % , Buget de stat 15,5 %, Buget local 1 %.
VI.3)Informations complémentaires

Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna câstigator pe acel ofetant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare (2 luni) si executie a lucrarilor de 8 luni. Perioada de notificare a defectelor este de 12 luni. Ofertantul trebuie sa indice in oferta faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de executie lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html Ofertantul va completa Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre lider. Operatorii economici vor indica în oferta si calitatea în care participa la procedura: în nume propriu, asociatbîn cadrul asociatiei sau ca subcontractant, conform modelului orientativ Fprmular nr. 7 din Sectiunea Formulare. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
E-mail: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: În conditiile art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Serviciul Achizitii – Consiliul Judetean Constanta
Adresse postale: B-dul Tomis nr. 51
Ville: Constanta
Code postal: 900725
Pays: Roumanie
E-mail: licitatii@cjc.ro
Téléphone: +40 241488413
Fax: +40 241488411
Adresse internet: www.cjc.ro

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
7.10.2015