Dienstleistungen - 356082-2018

14/08/2018    S155

die Slowakei-Bratislava: Software-Unterstützung

2018/S 155-356082

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sociálna poisťovňa, ústredie
Nationale Identifikationsnummer: 30807484
Postanschrift: 29. augusta 8 a 10
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 813 63
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Beáta Binčíková
E-Mail: beata.bincikova@socpoist.sk
Telefon: +421 906171727
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.socpoist.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.skhttp://www.evo.gov.sk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sociálne poistenie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic

Referenznummer der Bekanntmachung: 57749/2018-BA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72261000 Software-Unterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogic vrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory a rozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 400 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233130 Magnetplattenspeicher
30233190 Festplattencontroller
48611000 Datenbanksoftwarepaket
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
51612000 Installation von Datenverarbeitungsanlagen
72265000 Software-Konfiguration
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogic vrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory a rozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

V prípade zadávania tejto zákazky ide o zákazku s prvkami zmiešaných zákaziek, tzn. o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb, ktoré tvoria jeden celok. Verejný obstarávateľ určil ako druh zákazky zákazku na poskytnutie služby z dôvodu, že vo finančnom vyjadrení pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky prevláda poskytovanie služieb nad dodaním tovaru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 39
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia:

12. Vysvetlenie k bodu II.2.7)

Lehota plnenia zmluvy je predpokladaná 39 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, z toho:

a) dodávka komponentov aplikačného systému Oracle ExaLogic do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

b) inštalácia, konfigurácia a migrácia najneskôr do 6 týždňov odo dňa podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu plnenia podľa písm. a),

c) poskytovanie služieb technickej podpory na HW a SW v rozsahu programu Oracle Premier Support a poskytovanie služieb rozšírenej podpory pre systémy na produkčnom prostredí ExaLogic v rozsahu programu Oracle ACS v trvaní 3 rokov odo dňa podpísania akceptačného protokolu o vykonaní inštalácie, konfigurácie a migrácie podľa písm. b).

13. Požiadavky na predmet zákazky, ktoré uchádzač predloží v ponuke:

a) Uchádzač vo svojej ponuke podľa Prílohy č. 1 k zmluve Technické parametre (špecifikácia) predmetu zmluvy uvedie technické parametre nového aplikačného systému Oracle ExaLogic, ktoré ponúka ako plnenie zodpovedajúce požadovaným technickým parametrom rozšírenia uvedených v časti B.1 súťažných podkladoch.

b) Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyhlásenie výrobcu technológie Oracle Exalogic o kompatibilite riešenia konsolidácie a rozšírenia aplikačného systému Oracle ExaLogic.

14. V prípade zadávania tejto zákazky ide o zákazku s prvkami zmiešaných zákaziek, tzn. o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb, ktoré tvoria 1 celok. Verejný obstarávateľ určil ako druh zákazky zákazku na poskytnutie služby z dôvodu, že vo finančnom vyjadrení pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky prevláda poskytovanie služieb nad dodaním tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia spoločné pre všetky časti predmetu zákazky.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:

1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.

1.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač k podmienkam účasti týkajúcim sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona predložil čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

1.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.7 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.8 Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie č. 6/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.8.2016 vo vzťahu k § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa predloženia výpisu z registra trestov aj za právnickú osobu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/09/2018
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/02/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/09/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona. Uchádzač nerozdeľuje dokumenty do samostatnej časti ponuky označenej ako Ostatné a samostatnej časti ponuky označenej ako Kritériá, ale predkladá všetky dokumenty spoločne v 1 obale.

2. Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Systém EVO bude využitý pre on-line odosielanie oznámení verejným obstarávateľom, pre poskytnutie súťažných podkladov pre záujemcov, pre komunikáciu, doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a vysvetlenie.

3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemcovia zaregistrovali na portáli EVO. Táto registrácia je spojená s určitými procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu na portáli EVO je možné realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

4. Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom portálu EVO a súčasne sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk.

5. Uchádzač vypracuje a predloží ponuku len v listinnej forme, mimo systému EVO, v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.

6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

8. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") v zmysle § 39 zákona. Formulár jednotného JEDu spolu s manuálom na jeho vyplnenie je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk.

9. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti 5/6 IV: Podmienky účasti oddiel A až D JEDu) na 1 otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti JEDu.

10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 150 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.

Z dôvodu nedostatočného počtu znakov, pokračovanie v bode II.2.14) tohto oznámenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/08/2018