Dienstleistungen - 356082-2018

14/08/2018    S155    Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Softvérové podporné služby

2018/S 155-356082

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Sociálna poisťovňa, ústredie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30807484
Poštová adresa: 29. augusta 8 a 10
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 813 63
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Binčíková
E-mail: beata.bincikova@socpoist.sk
Telefón: +421 906171727

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.socpoist.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.skhttp://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Sociálne poistenie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic

Referenčné číslo: 57749/2018-BA
II.1.2)Hlavný kód CPV
72261000 Softvérové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogic vrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory a rozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30233130 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom
30233190 Riadiaca jednotka diskovej pamäte
48611000 Databázový softvérový balík
72267100 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
51612000 Inštalácia zariadení na spracovanie informácií
72265000 Konfigurovanie softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogic vrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory a rozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

V prípade zadávania tejto zákazky ide o zákazku s prvkami zmiešaných zákaziek, tzn. o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb, ktoré tvoria jeden celok. Verejný obstarávateľ určil ako druh zákazky zákazku na poskytnutie služby z dôvodu, že vo finančnom vyjadrení pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky prevláda poskytovanie služieb nad dodaním tovaru.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 39
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia:

12. Vysvetlenie k bodu II.2.7)

Lehota plnenia zmluvy je predpokladaná 39 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, z toho:

a) dodávka komponentov aplikačného systému Oracle ExaLogic do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

b) inštalácia, konfigurácia a migrácia najneskôr do 6 týždňov odo dňa podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu plnenia podľa písm. a),

c) poskytovanie služieb technickej podpory na HW a SW v rozsahu programu Oracle Premier Support a poskytovanie služieb rozšírenej podpory pre systémy na produkčnom prostredí ExaLogic v rozsahu programu Oracle ACS v trvaní 3 rokov odo dňa podpísania akceptačného protokolu o vykonaní inštalácie, konfigurácie a migrácie podľa písm. b).

13. Požiadavky na predmet zákazky, ktoré uchádzač predloží v ponuke:

a) Uchádzač vo svojej ponuke podľa Prílohy č. 1 k zmluve Technické parametre (špecifikácia) predmetu zmluvy uvedie technické parametre nového aplikačného systému Oracle ExaLogic, ktoré ponúka ako plnenie zodpovedajúce požadovaným technickým parametrom rozšírenia uvedených v časti B.1 súťažných podkladoch.

b) Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyhlásenie výrobcu technológie Oracle Exalogic o kompatibilite riešenia konsolidácie a rozšírenia aplikačného systému Oracle ExaLogic.

14. V prípade zadávania tejto zákazky ide o zákazku s prvkami zmiešaných zákaziek, tzn. o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb, ktoré tvoria 1 celok. Verejný obstarávateľ určil ako druh zákazky zákazku na poskytnutie služby z dôvodu, že vo finančnom vyjadrení pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky prevláda poskytovanie služieb nad dodaním tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia spoločné pre všetky časti predmetu zákazky.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:

1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.

1.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač k podmienkam účasti týkajúcim sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) zákona predložil čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

1.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.7 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.8 Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie č. 6/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.8.2016 vo vzťahu k § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa predloženia výpisu z registra trestov aj za právnickú osobu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/09/2018
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28/02/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/09/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona. Uchádzač nerozdeľuje dokumenty do samostatnej časti ponuky označenej ako Ostatné a samostatnej časti ponuky označenej ako Kritériá, ale predkladá všetky dokumenty spoločne v 1 obale.

2. Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Systém EVO bude využitý pre on-line odosielanie oznámení verejným obstarávateľom, pre poskytnutie súťažných podkladov pre záujemcov, pre komunikáciu, doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a vysvetlenie.

3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemcovia zaregistrovali na portáli EVO. Táto registrácia je spojená s určitými procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu na portáli EVO je možné realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

4. Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom portálu EVO a súčasne sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk.

5. Uchádzač vypracuje a predloží ponuku len v listinnej forme, mimo systému EVO, v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.

6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

8. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") v zmysle § 39 zákona. Formulár jednotného JEDu spolu s manuálom na jeho vyplnenie je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk.

9. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti 5/6 IV: Podmienky účasti oddiel A až D JEDu) na 1 otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti JEDu.

10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 150 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.

Z dôvodu nedostatočného počtu znakov, pokračovanie v bode II.2.14) tohto oznámenia.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/08/2018