Dienstleistungen - 358502-2017

13/09/2017    S175    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Przygodzice: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2017/S 175-358502

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Przygodzice
pl. Powstańców Wielkopolskich 2
Przygodzice
63-421
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Walczybok
Telefon: +48 627374145
E-Mail: zampubliczne@przygodzice.pl
Fax: +48 625927000
NUTS-Code: PL416

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.przygodzice.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.przygodzice.pl/bip/przetargi.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.przygodzice.pl/bip/przetargi/Przetargi.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Gmina Przygodzice
pl. Powstańców Wielkopolskich 2
Przygodzice
63-421
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Walczybok, Urząd Gminy Przygodzice, pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice
Telefon: +48 627374145
E-Mail: zampubliczne@przygodzice.pl
Fax: +48 625927000
NUTS-Code: PL416

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.przygodzice.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzic.

Referenznummer der Bekanntmachung: Rg.271.19.2017.ZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Przygodzice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do RIPOK w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/811/17 z dnia 29.5.2017 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 lub w przypadku braku możliwości odbioru przez RIPOK do instalacji zastępczej dla Regionu „IX” zgodnie z zasadą bliskości zawartą w art. 20 ustawy o odpadach oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416
Hauptort der Ausführung:

Gmina Przygodzice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Przygodzice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do RIPOK w Ostrowie Wielkopolskim”, ul. Staroprzygodzka 121, wyznaczonej dla Regionu IX zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/811/17 z dnia 29.5.2017 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 lub w przypadku braku możliwości odbioru przez RIPOK do instalacji zastępczej dla Regionu „IX” zgodnie z zasadą bliskości zawartą w art. 20 ustawy o odpadach oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dysponowanie, w celu realizacji zamówienia, pojazdem spełniającym normę emisji spalin min. EURO 5 / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2017
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga udokumentowane: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A) dysponowanie, w celu realizacji zamówienia, urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami:

— pojazdy bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą – w ilości 2 szt.,

— pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – w ilości 2 szt.,

— pojazd typu hakowiec lub bramowiec – w ilości 1 szt.

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek Nr 5 do SIWZ Potencjał techniczny;

b) należyte wykonanie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zleconych przez gminę, w okresie minimum 6 miesięcy (na terenie jednej gminy, na podstawie jednej lub kilku umów – liczy się ciągłość wykonywanej usługi w okresie 6 miesięcy). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 4 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z SIWZ – cz. IV Dodatek nr 6 – wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 016-026656
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2017
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/12/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2017
Ortszeit: 11:15
Ort:

Urząd Gminy Przygodzice, pl. Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice, I piętro, sala nr 21.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

— w sprawach procedury przetargowej: Lucyna Koczorowska lub Karolina Walczybok,

— w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Andrzej Pichet.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określono w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/09/2017