Dienstleistungen - 358515-2017

13/09/2017    S175    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Chełm: Schneeräumung

2017/S 175-358515

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. Lwowska 24
Chełm
22-100
Polen
Kontaktstelle(n): Jerzy Jaskóła
Telefon: +48 825603123
E-Mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Fax: +48 825603123
NUTS-Code: PL812

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi zimowego utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Referenznummer der Bekanntmachung: R2.ST.372.292017.jj
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usł. zimowego utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.Zam. obejmuje: Zad. nr 1: Wyk. zam. poleg. na posyp. piaskiem i odśnieżaniu naw. chodników poł. przy dr. woj. :nr 812:km 145+200 do km 145+997 str. p.,km 145+993 do km 146+240 str. l.,km 147+640 do km 149+275 str. p.,nr 842:km 66+600 do km 67+000 str. l.,od km 66+600 do km 57+000 str. p. wraz z usunięciem i zagospod. we własnym zakresie nadmiaru śniegu,zg. przedmiarem usł: Sprzęt do odśn. i posyp. chodn. o max cięż. dop. wraz z urządz. do 2 t (Wyk.) – 1 szt.- 250 h. Zad. nr 2: Wyk. zam. poleg. na posyp, piaskiem i odśn. naw. chodników położonych przy dr. woj. :nr 812:km 118+330 do km 120+517 str. p.,km 122+146 do km 123+530 str. l.,nr 843:km 1+552 do km 3+850 str. p.km 1+900 do km 2+290 str. l.,nr 839: km 13+500 do km 15+853,km 19+400 do km 20+270 str l,km 19+700 do km 20+920 str. p.km 24+000 do km 27+895 str. l.,km 27+380 do km 27+895 str. p. Sprzęt do 2t – 1 szt.-400 h.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 195 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie zamówienia polegającego na posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu nawierzchni chodników położonych przy drogach wojewódzkich 812 i 842.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie nr 812 i 842.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje:

Dr.nr 812: od km 145+200 do km 145+997 str. prawa, od km 145+993 do km 146+240 str. lewa, od km 147+640 do km 149+275 str. prawa

Dr. nr 842: od km 66+600 do km 67+000 str. lewa,od km 66+600 do km 57+000 str. prawa.

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o max ciężarze dopuszczalnym wraz z urządzeniami do 2 ton (Wykonawcy) – 1 szt. – 250 godz.

a) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt piasku do zwalczania śliskości, oraz jego załadunek.

Piasek użyty do zwalczania śliskości zimowej chodników musi spełniać następujące wymagania:

— uziarnienie do 2,00 mm, nadziarna nie więcej niż 15 % (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren pow. 4,00 mm),

— nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych jak trawa, korzenie itp.,

— barwa żółta,

— nie może zawierać żadnych składników spoistych w tym choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych.

Pozostałe wymagania powinny odpowiadać normie: PN-EN-13043:2004.

b)Odśnieżanie mechaniczne oraz ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu – chodników, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych w taki sposób, aby warstwa pozostawionego śniegu nie przekraczała 2–3 cm oraz stanowiła równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest pozostawienie na odśnieżanych odcinkach warstwy zlodowaciałego śniegu lub lodu tworzącego nierówną, pofalowaną nawierzchnię.

c)Równomierne posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni na całej szerokości. Niedopuszczalne jest rozsypywanie piasku zbrylonego oraz występowanie nieciągłości w posypywaniu.

d)Uzyskanie pełnej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października kolejno w latach 2017, 2018, 2019 do zakończenia świadczenia usług objętych zamówieniem w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, tj. do dnia 30 kwietnia każdego z sezonów.

e)Uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług w terminie do dnia 30.10.2017, 2018, 2019 r.

f)Usługi realizowane będą zgodnie z Opisem Technicznym w zakresie zimowego utrzymania chodników stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne Zadanie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 75 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/10/2017
Ende: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie nr 1 na kwotę nie większą niż 52 500 PLN netto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie zamówienia polegającego na posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu nawierzchni chodników położonych przy drogach wojewódzkich nr 812,nr 843 i droga nr 839.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie nr 812,843 i 839.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje:

Dr. nr 812: od km 118+330 do km 120+517 str. prawa, od km 122+146 do km 123+530 str. lewa

Dr. nr 843: od km 1+552 do km 3+850 str. prawa, od km 1+900 do km 2+290 str. lewa

Dr. nr 839: od km 13+500 do km 15+853 str. prawa,od km 19+400 do km 20+270 str lewa, od km 19+700 do km 20+920 str. prawa, od km 24+000 do km 27+895 str. lewa, od km 27+380 do km 27+895 str. Prawa

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o max ciężarze dopuszczalnym wraz z urządzeniami do 2 ton (Wykonawcy) – 1 szt. – 400 godz.

a) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt piasku do zwalczania śliskości, oraz jego załadunek.

Piasek użyty do zwalczania śliskości zimowej chodników musi spełniać następujące wymagania:

— uziarnienie do 2,00 mm, nadziarna nie więcej niż 15 % (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren pow. 4,00 mm),

— nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych jak trawa, korzenie itp.,

— barwa żółta,

— nie może zawierać żadnych składników spoistych w tym choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych.

Pozostałe wymagania powinny odpowiadać normie: PN-EN-13043:2004.

b)Odśnieżanie mechaniczne oraz ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu – chodników, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych w taki sposób, aby warstwa pozostawionego śniegu nie przekraczała 2–3 cm oraz stanowiła równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest pozostawienie na odśnieżanych odcinkach warstwy zlodowaciałego śniegu lub lodu tworzącego nierówną, pofalowaną nawierzchnię.

c)Równomierne posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni na całej szerokości. Niedopuszczalne jest rozsypywanie piasku zbrylonego oraz występowanie nieciągłości w posypywaniu.

d)Uzyskanie pełnej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października kolejno w latach 2017, 2018, 2019 do zakończenia świadczenia usług objętych zamówieniem w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, tj. do dnia 30 kwietnia każdego z sezonów.

e)Uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług w terminie do dnia 30 października 2017, 2018, 2019 r.

f)Usługi realizowane będą zgodnie z Opisem Technicznym w zakresie zimowego utrzymania chodników stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne Zadanie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 120 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/10/2017
Ende: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie nr 2 na kwotę nie większą niż 84 000 PLN netto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)Posiadania wiedzy i doświadczenia.

2)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

1)Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zam. dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w oparciu o załącznik D – „Wykaz wykonanych usług”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. zakończył realizację) minimum 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników, tj. posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu nawierzchni chodników, której wartość wyniosła co najmniej 10 000,00 zł brutto w jednym sezonie zimowym i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie.2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zam. dokona oceny spełnienia warunku udziału polegającego na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym w oparciu o załącznik „Wykaz potencjału technicznego”. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z podstawą do dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia następującymi jednostkami sprzętowymi:

a.w przypadku złożenia oferty na Zadanie 1:

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o maksymalnym ciężarze całkowitym wraz z urządzeniem doczepnym do 2 ton – 1 szt.,

b.w przypadku złożenia oferty na Zadanie 2:

Sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o maksymalnym ciężarze całkowitym wraz z urządzeniem doczepnym do 2 ton – 1 szt.

3.W przypadku, gdy Wyk.polega na zdolnościach innych podmiotów, Wyk. musi udowodnić zam., że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykaz ośw. lub dokum., potwierdzających spełniania warunków udziału w post. oraz braku podstaw wykluczenia:

1.Do oferty Wyk. dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, stanowiącego załącznik B w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk.: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3.W przyp. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

ponadto, oprócz JEDZ, Wyk. obowiązany jest dołączyć do oferty:

a)dowód wniesienia wadium.

b)Of. przet. wraz z załączonym Form. Cenowym wypełnionym w of. zakresie – Zadanie 1 i/lub 2.

c)zał. do druku of. dot. rozwiązań równoważnych (w przyp. oferowania rozw. równoważnych).

d)zob. lub inne dok. podmiotów do oddania Wyk. do dysp. niezb. zasobów na potrzeby realizacji zam. – w przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach innych podmiotów.

e)w przyp. wspólnego ubiegania się Wyk. o udzielenie zam. do of. należy załączyć dok. ustanawiający pełnom. do reprez. ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprez. w postęp.i zawarcia umowy w sprawie zam. publlicz. zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.

f)w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wyk. podpisuje pełnom., do do of. należy zał.pełn. określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wyk., jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

G)w przypadku, gdy JEDZ w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5.Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI SIWZ.

6.Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie– w przypadku określonym w pkt. 4 e), f), g) SIWZ.

7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

8.Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorz., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post.

9.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i 2) z wyłączeniem lit. e) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2) z wyłączeniem lit. e) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) W celu potwi. spełn. przez Wyk. war. udziału w post. dot. zdolności techn. lub zaw. zam. będzie żądał:

a)„Wykazu wykonanych usług” zgodnie z pkt. V.2.1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentó – inne dokumenty,

b)„Wykaz potencjału technicznego” zgodnie z pkt. V.2.2) SIWZ.

2)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postęp. zama. będzie żądał nast. dokum.:

a)inf.z KRK w zakresie okreś. w art. 24 ust 1pkt13,14, i 21 u. Pzp, wyst. nie wcz.niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. of.

b)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dz..gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykl. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

c)Zaśw. wł. ter. jedn. organ. ZUS lub KRUS albo innego dok. potw., że wyk. nie zalega z opłacaniem skł. na ubezp. społ. lub zdr., wyst. nie wcz. niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokum. potw., że wyk. zawarł porozumienie z wł. organem w spr. spłat tych należności wraz z ewent. ods. lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat skarbowych lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

e)ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

f) oświad. wyk.o przyn. albo braku przyn. do tej samej grupy kap., które należy przekazać zam., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia infor. na stronie internetowej.

g)Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, a. zamiast dok., o których mowa w pkt. a), składa infor. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy infor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego zamówienia i zostało zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 2.2.2017 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 023-040138
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/09/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/11/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/09/2017
Ortszeit: 10:15
Ort:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, w sekretariacie do dnia 26.9.2017 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24 w dniu 26.9.2017 r. o godz. 10:15 w pokoju Nr 15.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia. 1. Z postęp. o udzielenie zam. Zamawiający wykluczy Wyk., o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniż. przesłanek: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwier. przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyz. jest przewidziane zaspok. wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171);2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obow. zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zam. pub. lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 2 W przypadku powoł. się na zdolności tech. lub zaw. innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VI 1.1)-3) SIWZ. II. Zam., zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokonaoceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. III. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w SIWZ pkt. VII.9. 1) i 2) z wyłączeniem lit. e) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2) z wyłączeniem lit. e) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. IV.Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: 1. Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zam. zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianach podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wyk. powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zam. wskazanego innego podwyk. po wykazaniu, iż proponowany inny podwyk. spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zam. 2) rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) powierzeniu wykonywania zamówienia podwykonawcy gdy Wykonawca nie wskazał w złożonej ofercie udziału podwykonawców. 4) zmianach stawki pod. od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania Umowy; 5) zmianach minimalnego wynag. za pracę albo wysokości min. stawki godz., ustalonych na podstawie przepisów ustawy. 6) zmianach zasad podl. ubezp. społ. lub ubez. zdrow. lub wys. składki na ubez. społ. lub zdrowot.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/09/2017