Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 358602-2022

04/07/2022    S126

Slovensko-Žilina: Vozidlá na elektrický pohon

2022/S 126-358602

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 061-160084)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01109
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Elena Sivová
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032111
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.regionzilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DOPRAVNEJ ŽILINA

Referenčné číslo: 20_22
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144900 Vozidlá na elektrický pohon
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu a nabíjacej stanice.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 061-160084

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 07/07/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 07/09/2022
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 07/07/2022
Miestny čas: 12:30
má byť:
Dátum: 07/09/2022
Miestny čas: 12:30
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:
Dátum: 31/12/2022
má byť:
Dátum: 31/08/2023
Číslo oddielu: II.2.7)
Časť č.: 1
Miesto, kde má byť text upravený: Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Namiesto:

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) 9

má byť:

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) 12

Číslo oddielu: II.2.7)
Časť č.: 2
Miesto, kde má byť text upravený: Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Namiesto:

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) 9

má byť:

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) 12

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: