Fournitures - 359615-2018

17/08/2018    S157    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Équipements médicaux

2018/S 157-359615

Avis de marché

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56
Warszawa
01-755
Pologne
Point(s) de contact: Beata Stoś
Téléphone: +48 261852309
Courriel: przetargi@wiml.waw.pl
Fax: +48 261852715
Code NUTS: PL911

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.wiml.waw.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.wiml.waw.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Instytut badawczy
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu medycznego

Numéro de référence: 21/ZP/18
II.1.2)Code CPV principal
33100000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na odrębne części:

Część nr 1 – Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D – 1 kpl.,

Cześć nr 2 – Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.,

Część nr 3 – Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia organizmu – 1 kpl..

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części zamówienia.

5. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D – 1 kpl.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911
Lieu principal d'exécution:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 01-755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15/10/2018
Fin: 30/11/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911
Lieu principal d'exécution:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 01-755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15/10/2018
Fin: 30/11/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia organizmu – 1 kpl.

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911
Lieu principal d'exécution:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 01-755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia organizmu – 1 kpl..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3 określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15/10/2018
Fin: 30/11/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ - wzór umowy

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/09/2018
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/11/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/09/2018
Heure locale: 11:00
Lieu:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, bud. nr 5 parter (salakonferencyjna), POLSKA.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12)–23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt. 8) uPzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie musi być złożone wraz z ofertą Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymagania dotyczące formy elektronicznej JEDZ zawarte są w Rozdziale X niniejszej SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z Rozdziałem IX ust. 6 pkt. 1) - 2) SIWZ.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, którego wartość została określona w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) uPzp.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/08/2018