Dienstleistungen - 359628-2020

30/07/2020    S146

Polen-Dąbrowa Górnicza: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2020/S 146-359628

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Górnicza
Postanschrift: ul. Graniczna 21
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Grzegorz Wójcik
E-Mail: rzalas@dabrowa-gornicza.pl
Telefon: +48 322956861
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.WIF.271.4.37.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług:

I. W okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy utrzymania dróg (w tym dróg wewnątrzosiedlowych) - wykaz dróg do letniego utrzymania stanowią załączniki nr 1 i 7 do umowy.

II.W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 1. akcji czynnej,

2. akcji biernej III. Prac dodatkowych wchodzących w zakres przedmiotu całego zadania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości zamówienia powyżej 214. 000,00 EUR.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług:

I. W okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy utrzymania 385.654. km dróg (w tym 15.383 km dróg wewnątrzosiedlowych) - wykaz dróg do letniego utrzymania stanowią załączniki nr 1 i 7 do umowy.1. W zakresie letniego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do czynności opisanych w pkt. 3.3.I.1 SIWZ. II. W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. akcji czynnej opisanej w pkt. 3.3.II.1.1. SIWZ. 2. akcji biernej opisanej w pkt.3.3 II.2.1-2.3. SIWZ. III. Prace dodatkowych opisanych w pkt. 3.3.III.1-3 SIWZ. IV. Wykonawca w trakcie trwania całej umowy zobowiązany jest posiadać:

1. Bazę magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21 w Dąbrowie Górniczej. Baza magazynowo - transportowa spełniającą warunki opisane w pkt. 3.3.IV.1 SIWZ.

2. Elektroniczną stację meteorologiczną zlokalizowaną na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza opisaną w pkt.3.3.IV.2 SIWZ.

V. Zamawiający w każdym czasie może dokonać kontroli bazy magazynowo – transportowej, sprzętu wykazanego do realizacji zamówienia oraz elektronicznej stacji meteorologicznej. W trakcie kontroli Wykonawca okaże pojazdy co najmniej w ilości i o parametrach zadeklarowanych w ofercie (w razie potrzeby także niezbędne dokumenty np. dowody rejestracyjne, certyfikaty). Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić liczbę pojazdów o określonych parametrach technicznych, jak w złożonej ofercie.

VI.Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 15 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy do zabezpieczenia odpowiedniej ilości następujących środków zapewniających prawidłową realizację zadania w okresie zimowym:

a) Na terenie bazy magazynowo - transportowej dysponować zapasem w ilości 2 000 Mg chlorku sodu (soli).

b) Na terenie bazy magazynowo – transportowej dysponować zapasem w ilości 200 Mg piasku.

c) Na terenie bazy magazynowo – transportowej dysponować zapasem w ilości 4 Mg posypki zimowej stosowanej do nawierzchni o której mowa w pkt. III załącznika nr 12 do umowy.VII.Wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy (osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U.2019.1040 t.j. z późn. zm.) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia.VIII.Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu letniego i/lub zimowego utrzymania dróg w przypadku:

1. Remontu drogi i wyłączenia jej z użytkowania do czasu zakończenia prac poprzez pomniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie o ilość dni i kilometrów dróg na których trwał remont.

2. Przejęcia drogi w zarząd przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w związku ze zmianą kategorii utrzymywanej drogi zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.IX. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.X. Aspekt ekologiczny zamówienia

1. Zamawiający wymaga by usługi będące przedmiotem zamówienia były realizowane przez Wykonawcę stosującego praktyki, procedury, procesy i zasoby służące utrzymaniu ciągłego doskonalenia skuteczności polityki środowiskowej oraz zarządzania aspektami środowiskowymi w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Ciąg dalszy opisu w sekcji VI.4.3) pkt. VI.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wysokość kar umownych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w pkt.3.3. SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zdolności do prowadzenie działalności zawodowej. tj. wykazania że Wykonawca:

a) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2020.797 z późn. zm.).

b) posiada wpis do rejestru BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2020.797 z późn. zm.) w zakresie Działu VII Transportujący odpady

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamaw. wezwie do złożenia w terminie 10 dni, aktualnego na dzień jego złożenia zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019.701 t.j. z późn. zm.).

II. Zam. wykluczy z postęp. Wykon. w przypad., o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-23 Pzp (przesł. wykl .obligat). 2.Z postęp. o udziel. zamów. Zamaw. wykl. także Wykon w następ. przypad.- wybrane przez Zam. przesłanki wykl. fakultat., przewidziane w art. 24 ust.5 pkt 1 do 2 i 4 do 8 Pzp.

III. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.

2. Formularz cenowy - zał. nr 1A do SIWZ.

3. Potw. wniesienia wadium; W przyp. wniesienia wadium w post. niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dok.wadialnego – zgodnie z pkt.11 SIWZ; Uwaga: Zam wymaga złożenia dok. w oryginale w postaci dok. elektron.– zastrzeż., iż będzie on podpis, kwalifi.podpi. elektron. przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. W przyp.wniesienia wadium w post. pieniężnej, zalec. jest dołącz. do oferty kopii potw. nadania przelewu.

4. Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym. podpisem elektron.do reprez. Wykon. –jeżeli zostało ustanow. bądź do reprez. Wykon. wspólnie ubiegaj. się o zam.(dotyczy również s.c.). Jeżeli os/by podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełn. ustanowionego do reprez. Wykon. ubiegających się o udziel zam. publ. to powinno zostać doł. do oferty i musi być złożone w oryg. w postaci dok. elektron. bądź w elektron. kopii dok. poświad. kwalifikowanym pod. elektron. za zgodność z oryg. przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Pełn. to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawn. do podpisania oferty.Pełn. nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są niewymienione z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestr. Wykonawca musi udokum. – przy ofercie - że pełn. ustan do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.5. Dok.(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykon. będzie polegał w trybie art.22a ustawy Pzp, do oddania mu do dysp. niezbędnych zas. na potrzeby real. zam., treści których musi wynikać w szczególności:1.zakres dost. Wykon. zasobów in. podmiotu,2. sposób wykorzyst. zas. in. podm., przez Wykon, przy wykon.u zam. publ.,3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonyw. zam. publ., 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykon. polega w odniesieniu do warunków udziału w post. dot. wykszt., kwalifikacji zawod. lub dośw., zrealizuje roboty,których wskazane zdol. dot.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I.W celu potwierdzenia. spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postęp, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiajacy. wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następ. oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1.. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdz.j wysokość posiadanych środków finans. lub zdol. kredytową wykon., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. dokum. potwierdz., że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywil w zakresie prowadzonej działal. zw. z przed. zamów. na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

II. Kontynuacja z sekcji III.1.3. ogł.:

e) Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ładowności minimum 550 kg i pług o długości 2,5 – 3,0 m – 2 szt.

f) Przyczepy ciągnikowe z posypywarką do soli i piasku o pojemności od 2,5 do 3,5 m3 - 2 szt.

g) Zamiatarki chodnikowe o szerokości zamiatania od 1,5 do 2,0 m – 2 szt. oraz jedna zamiatarka chodnikowa elektryczna

h) Zamiatarki uliczne elewatorowe – 3 szt.

i) Pług wirnikowy – 1 szt.

j) Równiarka – 1 szt.

k) Pojazd przystosowany do oczyszczania dróg w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. usuwania skutków sytuacji żywiołowych, następstw kolizji i wypadków drogowych wyposażony w odpowiedni osprzęt umożliwiający właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu na którym prowadzone są prace – 1 szt.

l) Pojazd z polewaczką o pojemności zbiornika min. 5,5 m3 – 1 szt.

m) Pojazdy patrolowe – 4 szt.

n) Wytwornica solanki – 1 szt.

o) Ładowarki – 2 szt.

p) Pojazd o DMC do 800 kg przystosowany do odśnieżania mechanicznego wyposażony w lemiesz z listwą gumową lub z innego miękkiego materiału – 1 szt..

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. Za min. poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykon., że:

1. .posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysok. co najmniej 2.000 000,00 zł brutto; 2. jest ubezpieczony od odp. cywil. w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed. zam. na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000 000,00 zł.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdz.speł. przez Wykon., którego oferta została oceniona jako najkorzystn., warunków udziału w postęp. zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamaw. wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następ. oświad. i dokum. aktual. na dzień ich złożenia:

1. wykazu usług wykonanych, a w przyp. świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostat. 3 lat przed upływem terminu skład. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykon. oraz zał. dowodów określ. czy te usługi zostały wykonane lub są wykonyw. należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokum. wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykon. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonyw., a jeżeli z uzasad. przyczyny o obiektyw. charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokum. – oświad. wykon.; w przyp. świadczeń okres. lub ciągłych nadal wykonyw. referencje bądź inne dokum. potw. ich należ. wykon. powinny byc wydane nie wcześniej niz 3 mies. przed upływem term. skład. ofer- wzór wykazu -zał. nr 3 do SIWZ,

2. wykazu osób, skier przez wykon. do realizacji zamów. publ., w szczeg. odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawod., uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu -zał. nr 4 do SIWZ;

3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń techn. dostępnych wykon.w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu -załącznik nr 5 do SIWZ.

II. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1. aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr2 do SIWZ,

2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt. 27. III.3.SIWZ.

III..W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni,następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:c.d. w sekcji VI.3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania

a) min. 1 usługę polegającą na wykonaniu prac w zakresie letniego oczyszczania dróg i/lub ulic, obejmującą minimum 350 km dróg i/lub ulic, o wartości nie mniej niż 10.000.000,00 zł brutto,

b) min. 1 usługę polegającą na wykonaniu prac w zakresie zimowego oczyszczania dróg i/lub ulic oraz chodników i/lub alejek i/lub parkingów, obejmującą minimum 350 km dróg i/lub ulic oraz chodników i/lub alejek i/lub parkingów o łącznej powierzchni min. 500 tys. m2, na kwotę nie mniejszą niż 15.000.000,00 zł brutto.

Uwagi:

A/. W przypadku usług będących w trakcie realizacji wymagane wartości winny dotyczyć części usług już zrealizowanych.

B/. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

C/. Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych, przez Wykonawcę w wykazie, usług jest szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien w wykazie wskazać zakres i wartość usług odpowiadających zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego.

2. skieruje do wykonania zamówienia: minimum 120 osób, w tym:

a) kierownika prowadzonych prac - 1 osoba,

b) osoby pełniące całodobowe dyżury w okresie zimowym – min. 6 dyspozytorów,

c) osoby do obsługi sprzętu i urządzeń oraz kierowców z uprawnieniami do obsługi sprzętu, o którym mowa w pkt. 8.2.3.3. SIWZ przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania terenów – łącznie min. 69 osób, w tym:

— min. 40 osób z uprawnieniami prawo jazdy kat. C

— min. 15 osób z uprawnieniami prawo jazdy kat. T lub zamiennie z kat. C.

Uwaga: w przypadku braku odpowiedniej ilości osób z uprawnieniami prawo jazdy kat. T liczba osób z uprawnieniami kat. C musi być odpowiednio powiększona, np. w przypadku skierowania tylko 3 osób z uprawnieniami prawo jazdy kat. T skierowana łączna ilość osób z uprawnieniami kat. C musi wynosić 52 osoby.

— min. 10 osób z uprawnieniami prawo jazdy kat. B

— min. 4 osoby z uprawnieniami operatora ładowarki

d) osoby do prowadzenia prac ręcznych – min. 40 osób.

e) osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020.110 r. z późn. zm.) – min. 3 osoby

f) osoba pełniąca funkcję doradcy ADR ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – min. 1 osoba.

Uwaga:

Zamaw.nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z w/w uprawnień przez jedną osobę.

3. dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilościach nie mniejszych niż wymienione pon.

a) 10 pługopiaskarek o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażonych w sterowny pług z możliwością skrętu 30 stopni w prawo i w lewo o szerokości nie mniejszej niż 2,7 m, w tym: co najmniej 2 pojazdy z napędem na dwie osie i co najmniej 5 pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO 6,

b) 8 pojazdów o DMC do 3,5 t przystosowanych do przewozu ludzi oraz materiałów do utrzymania chodników w tym co najmniej 4 pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6,

c) 4 zamiatarki uliczne podciśnieniowe, w tym: co najmniej 2 pojazdy z instalacją do mycia ulic, nie przekraczające poziomu hałasu 100 dB i co najmniej 2 pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6 i normę PM 10 dotyczącą zapylenia,

d) ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ładowności minimum 550 kg i pług z funkcją skrętu w prawo i w lewo o długości od 1,7 do 2,1 m – 13 szt

— kontynuacja w sekcji III.1.2. ogłoszenia

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

I. 1.Umowa zostanie zawarta w term, nie krótszym niż wskazany w art. 94 ust.1 pkt. 1) Pzp z zastrzeż. art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a Pzp. Przed zawarciem umowy Wykon będzie zobow. do przedł:

1. dok. określ. sposób i osoby uprawn. do reprez. Wykon.,

2. w przyp. udziel. zam. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Pzp– umowy regul. współpracę tych Wykon., a w przypadku wspólników prowadzących działal. gospod. w formie spółki cywilnej – umowę spółki.

3. kserokopii tytułu prawn. do bazy magaz–trans. upoważn. Wykon do korzyst. z terenu bazy oraz eksploatacji bazy na cele zw. z przed. zamów. Brak przedł. dokum. jw. będzie traktowany jako odmowa podpisania przez Wyk umowy na warunkach określ. w ofercie.

2. Zamaw.przewiduje możliwośc dokonania istot. zmian post.zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podst której dokonano wyboru Wykon, w zakresie określ. w § 20 proj. umowy - zał. nr 7 do SIWZ.

II.W post. stosuje się art.10a Pzp.

III. Zam. prowadzi post. zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, sala sesyjna.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na mini portalu lub w załączniku nr 9a do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I.c.d.sekcji III.1.3.)

1 inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystaw. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem term. składania ofert;

2. zaświad. wł. naczelnika US potwierdzającego, że wykon. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dok. potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł. organu;

3. zaświad. wł. terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potw., że wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokum. potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł.organu;

4.odpisu z wł. rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal. gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. ośw. wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentual. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. ośw. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.;

7. ośw. wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ust.;

8. ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administr. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 7 Ust.;

9. ośw. wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

10. ośw. wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ust. zg. ze wzorem stanowiącym zał.nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ośw., Wyk. może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w post.

II.Opis kryteriów z sekcji II.2.5):Wysokość kar umow. W ramach tego kryterium Zamaw będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykon. wartość, zwaną dalej „mnożnikiem”, przez, którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie min w § 18 ust. 2 pkt od 2 do 23 umowy - zał. nr 7 do SIWZ. Wykon może zadeklarować wyłącznie wartość całkowitą z przedziału od 1 do 5. Jeżeli Wykon. zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący 1 – otrzyma 0 pkt, 2 – 10 pkt., 3 – 20 pkt, 4 – 30 pkt, 5 – 40 pkt.

W przyp. braku deklaracji Wyk. Zam. przyjmie, że Wyk. nie oferuje podwyższenia wysok. kary umow. i przyzna Wykon. 0 pkt, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 5, do, do celu porównania ofert Zamaw. przyjmie wartość 5, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I.1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują Wykon., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów Ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

III.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp i zgodnie z zapisami pkt. 11 SIWZ.

IV.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % maksymalnej nominalnej wartości umowy.

IV. Klauzula info. dot. RODO znajduje się w pkt.30 SIWZ.

V. Uszczegół. sekcji II.2.7) ogłoszenia:

Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 32 miesiące od rozpoczęcia realizacji zamówienia lub krócej do osiągnięcia maksymalnej wartości nominalnej umowy.

VI.Dokończenie opisu sekcji II.2.4) pkt.X.1.: Przedmiot zamówienia winien być realizowany z zastosowaniem wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie EMAS lub z zastosowaniem wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego opartego na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (np. ISO 9001, ISO 14001) lub innego równoważnego systemu zarządzania środowiskowego.

2. Zamawiający wymaga by co najmniej 50 % pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia spełniało normę emisji spalin EURO 6 – zgodnie z pkt 8.2.3.3.SIWZ. XI. Rozwiązania równoważne

— zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

XII. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

XIII. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

XIV. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie fakt, iż usługa w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymaga konieczności dostosowania jej wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020