Bauleistung - 360315-2022

Submission deadline has been amended by:  426082-2022
05/07/2022    S127

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 127-360315

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Nationale Identifikationsnummer: 006472651
Postanschrift: Wołoska 137
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-507
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.gov.pl
Telefon: +48 477221821
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/cskmswia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://e-propublico.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SP ZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: SP ZOZ

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na X piętrze pawilonu głównego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA...

Referenznummer der Bekanntmachung: CSKDZP-2375/03/06/01/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na X piętrze pawilonu głównego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, działki ew. nr 8/7, 8/8 i 8/9 w obrębie 0116 przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ

- Projekty – załącznik nr 2 do SWZ

- Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik 3 do SWZ

Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania Zamawiający umożliwi wizję lokalną, w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca podczas wizji dokona potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia w niezbędne media oraz występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe.

Termin wizji ustala się na dzień 08.07.2022 godz. 12:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców na parterze Budynku PG (Pawilon główny). Przed przybyciem na wizję, Zamawiający wymaga by zgłoszenie uczestnictwa zostało wysłane przez platformę e-propublico.pl w zakładce wiadomości.

Zamawiający zastrzega, iż przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej tylko w wyżej wymienionym terminie.

Rozwiązania równoważne: jeżeli w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, bądź w SWZ pojawią się wskazania dla niektórych technologii, materiałów lub urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zapisy te rozumieć należy jako uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości stworzyć opisu przedmiotu zamówienia poprzez inne dostatecznie dokładne i precyzyjne określenia. W takich przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych wskazując, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, będą nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji. Powyższe oznacza, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej równych lub lepszych od tych, które zostały wskazane w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Obowiązek wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy (tj. spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia). Zastosowanie rozwiązania równoważne winny zapewniać uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwiązań wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 12:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Wzór oferty na roboty budowlane

Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp.

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł.

Klauza RODO zgodnie z SWZ.

Zamawiający stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/06/2022