Bauleistung - 360756-2020

31/07/2020    S147

Polen-Wronki: Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke

2020/S 147-360756

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Amica Spółka Akcyjna
Postanschrift: Mickiewicza 52
Ort: Wronki
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 64-510
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Szafran
E-Mail: kogeneracja@amica.com.pl
Telefon: +48 608368401
Fax: +48 672540320

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.amica.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka akcyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: 27, 51, Z, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie „Amica Spółka Akcyjna” we Wronkach

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45251000 Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia / umowy jest;

1.1. Budowa obiektów technicznych wraz z infrastrukturą związaną z układem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji/poligeneracji w kontenerowych obiektach mieszczących urządzenia kogeneracji i wytworzenia pary wodnej wraz z podłączeniem do istniejących sieci zakładowych. Układ powinien posiadać możliwość przejścia na pracę wyspową.

1.2. Dostawa i montaż kompletnego jednego silnika gazowego o mocy elektrycznej do 0,999 MWe wraz z kompletem urządzeń służących do odzysku ciepła z silnika o mocy cieplnej nie mniejszej niż 0,970 MWt w zabudowie kontenerowej wraz z wytwornicą pary, trafostacją i włączeniem w istniejące instalacje zakładowe.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa, która załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (SIWZ) i jest do pobrania pod linkiem:

Ftp://ftp_Kogeneracja_rw:B8xwgCSkGEc99%5Ev%40%26qRx@ftp.amica.com.pl/FTP.pdf

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 866 507.48 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42000000 Industrielle Maschinen
42111000 Motoren und Kraftmaschinen
45000000 Bauarbeiten
45251000 Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke
45231221 Bau von Gasversorgungsleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45251240 Bau von Deponiegas-Stromerzeugungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Wronki (64-510 Wronki), ul. Mickiewicza 52 (nr działki 2492), gmina Wronki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, kraj Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej stadia projektu:

— projekt wykonawczy,

— dokumentacja powykonawcza,

2) przejęcie terenu budowy;

3) prace przygotowawcze w tym organizacja terenu budowy i zabezpieczenie istniejących obiektów;

4) zagospodarowanie terenu budowy;

5) wykonanie prac związanych z konstrukcją płyt fundamentowych pod kontenery i trafostację;

6) dostarczenie w zabudowie kontenerowej elektrociepłowni;

7) budowa infrastruktury zewnętrznej (także tej nieobjętej pozwoleniem na budowę – z uwagi na wewnętrzny teren zakładowy, prace ujęto w Projekcie wykonawczym przetargowym) i instalacji towarzyszących niezbędnych do połączenia nowych obiektów z istniejącymi;

8) dostarczenie i montaż nadrzędnego systemu nadzoru – BMS;

9) przedstawienie sprawozdania z badań emisji hałasu do środowiska – dokument potwierdzający spełnienie wymagań dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy działki;

10) utylizacja odpadów powstałych podczas prac;

11) uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi;

12) przeprowadzenie wymaganych odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i instalacji;

13) uzyskanie decyzji wymaganych przez UDT;

14) opracowanie oraz uzgodnienie dokumentacji z Enea Operator zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia;

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

16) uzyskanie i przekazanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;

17) opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 135 poz. 1269), odbiory (Urząd Dozoru Technicznego, Enea Operator, Państwowa Straż Pożarna, Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i inne wymagane) niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń i pozwolenia na użytkowanie;

18) dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2017 r. poz. 834), w zakresie ilości, miejsca pomiarów i klasy dokładności urządzeń pomiarowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność elektryczna silnika kogeneracyjnego / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Dostępność silnika kogeneracyjnego / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.06.01-00-0049/19-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 086-203563
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie „Amica Spółka Akcyjna" we Wronkach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fogo sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 363272651
Postanschrift: ul. Święciechowska 36, Wilkowice
Ort: Święciechowa
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-115
Land: Polen
E-Mail: wioletta.tratkiewicz@cagen.pl
Telefon: +48 570780250
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 866 507.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 176 170.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Spółki Amica S.A.
Postanschrift: Mickiewicza 52
Ort: Wronki
Postleitzahl: 64-510
Land: Polen
E-Mail: kogeneracja@amica.com.pl
Telefon: +48 672546100
Fax: +48 672540320

Internet-Adresse: https://www.amica.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawca może przed terminem zawarcia umowy poinformować Zamawiającego o niezgodnej z procedurą zawierania umów w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020; Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji (procedura), lub ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm., dalej: „KC”) czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie tej procedury lub KC.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym pozostałych wykonawców.

3. Na czynności podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie nie przysługują wykonawcom dalsze środki ochrony prawnej.

4. Informację, o której mowa w pkt 1 powyżej wykonawca może wnieść do Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

5. Informację, o której mowa w pkt 1 powyżej wnosi się najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty / zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Amica S.A.
Postanschrift: Mickiewicza 52
Ort: Wronki
Postleitzahl: 64-510
Land: Polen
E-Mail: kogeneracja@amica.com.pl
Telefon: +48 672546100
Fax: +48 672540320

Internet-Adresse: https://www.amica.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020