Lieferungen - 360900-2022

Submission deadline has been amended by:  427936-2022
05/07/2022    S127

Polen-Białystok: Zeiterfassungssystem

2022/S 127-360900

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Postanschrift: ul. Mickiewicza 5
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-213
Land: Polen
E-Mail: przetargi@bialystok.sa.gov.pl
Telefon: +48 857430730
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bialystok.sa.gov.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu telewizji dozorowej, systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu integracji i wizualizacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Referenznummer der Bekanntmachung: G-382-5/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35123300 Zeiterfassungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu telewizji dozorowej, systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu integracji i wizualizacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wraz ze świadczeniem usługi serwisu i wsparcia technicznego systemów w okresie udzielonej gwarancji. Zamówienie obejmuje dostawę elementów sprzętowych systemu oraz wykonanie wszelkich prac zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową (w zakresie przewidzianym dla etapu I realizacji), stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32333200 Camcorder
32410000 Lokales Netz
32421000 Netzverkabelung
32422000 Netzkomponenten
32423000 Netzwerkspeichen
32424000 Netzwerkinfrastruktur
35123200 Ausrüstung für gleitende Arbeitszeit
45311000 Installation von Elektroanlagen
45314300 Kabelinfrastruktur
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72611000 Technische Computerunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu telewizji dozorowej, systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu integracji i wizualizacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wraz ze świadczeniem usługi serwisu i wsparcia technicznego systemów w okresie udzielonej gwarancji. Zamówienie obejmuje dostawę elementów sprzętowych systemu oraz wykonanie wszelkich prac zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową (w zakresie przewidzianym dla etapu I realizacji), stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

2. Zakres prac, szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, obejmuje w szczególności następujące zadania:

1) dostawę elementów sprzętowych systemów, wraz z ich instalacją, rozprowadzeniem okablowania, uruchomieniem i konfiguracją na serwerach,

2) aktualizację wszelkich komponentów systemów do najnowszej wersji oprogramowania po ich zainstalowaniu,

3) integrację systemu rejestracji czasu pracy z szyną ZSRK,

4) przeprowadzenie testów działania systemów,

5) udzielenie niezbędnych, nieograniczonych czasowo, terytorialnie i funkcjonalnie licencji na systemy i ich składowe,

6) przekazanie dokumentacji odbiorowej – opisu architektury systemów, dokumentacji technicznej i gwarancyjnej dotyczącej systemów, w tym w szczególności instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim, certyfikatów związanych z dostarczonymi przez Wykonawcę systemami;

7) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego oraz administratorów systemu w zakresie obsługi systemów,

8) świadczenie usługi wsparcia technicznego i serwisu systemów w okresie udzielonej gwarancji.

3. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującą dokumentacją techniczną:

1) projektem architektoniczo-budowlanym;

2) projektem technicznym;

3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

4) Przedmiarem Robót;

5) Wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi zabezpieczenia technicznego, stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ.

Wykaz prac przewidzianych w dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji, wyszczególnionych w projekcie technicznym oraz informacyjnie w przedmiarze robót:

1) przygotowanie tras kablowych;

2) wykonanie okablowania strukturalnego LAN wraz montażem niezbędnych gniazd, szaf i wyposażenia i pomiarami;

3) montaż urządzeń rejestracji i wyświetlania wraz z punktami kamerowymi –montaż 17 punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonanie systemu RCP wraz uruchomieniem;

5) wykonanie okablowania depozytorów kluczy;

6) wykonanie systemu integracji i wizualizacji PSIM.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obligatoryjnej wizji lokalnej, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż:

a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (2 odrębne umowy) o wartości brutto nie niższej niż 1 000 000,00 zł każde, obejmujące swoim zakresem dostawę, instalację i wdrożenie systemu zabezpieczeń technicznych budynku oraz roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne

oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w powyższym zakresie zrealizowanym jako roboty budowlane.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości lub podzielenia jednej realizacji o większej niż wymagana wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

b) do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi branży telekomunikacyjnej;

- kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej.

Wymagany powyżej okres doświadczenia zawodowego należy liczyć od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców (wymagane jest wykonanie dostaw w całości przez jeden podmiot).

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp.

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w treści Załącznika nr 11 do SWZ - wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej SmartPzp poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

2. Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b).

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XIII SWZ.

4. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów i oświadczeń zostały określone w Rozdziale XVIII SWZ.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający w ramach niniejszego postępowania został zamieszczony w treści Rozdziału IX i X SWZ.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w kwocie 33 000,00 zł. Szczegółowe wymagania dot. wadium zostały określone w Rozdziale XVI SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/06/2022