Lieferungen - 360960-2020

31/07/2020    S147

Polen-Lublin: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2020/S 147-360960

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lublin
Postanschrift: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-109
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Wnuk
E-Mail: zamowienia@lublin.eu
Telefon: +48 814663020

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://lublin.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: www.bip.lublin.eu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa łóżek rehabilitacyjnych i akcesoriów do rehabilitacji do klubów seniora i ośrodków wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-P-I.271.66.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie wniesienie oraz montaż łóżek rehabilitacyjnych i akcesoriów do rehabilitacji do klubów seniora i ośrodków wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON.

1.1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do klubów seniora funkcjonujących przy Domach Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia w Lublinie, tj.:

1.1.1. Dom Pomocy Społecznej Betania, al. Kraśnicka 223, POLSKA,

1.1.2. Ośrodek Wsparcia o charterze Rodzinnych Domów Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, POLSKA,

1.1.3. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, POLSKA,

1.1.4. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, POLSKA,

1.1.5. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Bartosza Głowackiego 26, POLSKA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192150 Therapie-Betten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie wniesienie oraz montaż łóżek rehabilitacyjnych i akcesoriów do rehabilitacji do klubów seniora i ośrodków wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON.

1.1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do klubów seniora funkcjonujących przy Domach Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia w Lublinie, tj.:

1.1.1. Dom Pomocy Społecznej Betania, al. Kraśnicka 223, POLSKA,

1.1.2. Ośrodek Wsparcia o charterze Rodzinnych Domów Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, POLSKA,

1.1.3. Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, POLSKA,

1.1.4. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, POLSKA,

1.1.5. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Bartosza Głowackiego 26, POLSKA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji dostawy liczony od momentu złożenia zapotrzebowania / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/01/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia – do dnia 31 stycznia 2021 r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w dwóch dostawach, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zapotrzebowania przez zamawiającego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego: (https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, pl. Łokietka 1, POLSKA, sala nr 2 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.

2. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1. formularz ofertowy;

3.2. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom;

3.3. formularz asortymentowo-cenowy,

3.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);

3.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje się w pkt 6.1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego: (https://bip.lublin.eu) w zakładce „Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Dostawy”.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 6.3 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego: (https://bip.lublin.eu) w zakładce „Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Dostawy”.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020