Lieferungen - 361024-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Chemische Reagenzien

2020/S 147-361024

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Indiry Gandhi 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-776
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Wojtyńska
E-Mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telefon: +48 2234962227
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ihit.waw.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (części 1–2) – IHIT/P/48/2020

Referenznummer der Bekanntmachung: IHIT/P/48/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien - PA02
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (części 1–2). Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 384 520.15 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonywania oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 314 536.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonywania oznaczeń/testów metodą histochemiczną wraz z dzierżawą systemu do barwień histochemicznych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien - PA02
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń/testów metodą histochemiczną wraz z dzierżawą systemu do barwień histochemicznych.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 69 983.47 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy;

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej – Załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ. Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

4) Oświadczenia JEDZ podmiotów składający ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ tj.:

— jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.. o wyrobach medycznych),*

— posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE,*

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ.

— nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.*

5) katalogów lub kart charakterystyki lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równoważności – zapis dotyczy zaoferowania odczynników i materiałów zużywalnych równoważnych;

6) oryginalne prospekty/foldery producenta, atesty lub wszystkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów granicznych/ odcinających (w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski). W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, że oferowany produkt medyczny spełnia parametry graniczne/odcinające.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

8. Informacja o Podwykonawcach

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w JEDZ o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 rozdziału VII SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w pokoju 508 – V piętro, gdzie nastąpi upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1 – 39 400,00 PLN, część 2 – 2 000,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

3. Sposób wniesienia wadium:

1) wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956 z dopiskiem „wadium w postępowaniu IHIT/P/48/2020 – część.......”. Zaleca się aby kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

2) wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej;

3) oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument";

3) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości:

1) za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium (zaksięgowania na rachunku Zamawiającego);

2) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2, 4 ustawy;

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy;

4) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawa Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020