Lieferungen - 361024-2020

31/07/2020    S147

Polska-Warszawa: Odczynniki chemiczne

2020/S 147-361024

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Indiry Gandhi 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-776
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wojtyńska
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Tel.: +48 2234962227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ihit.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (części 1–2) – IHIT/P/48/2020

Numer referencyjny: IHIT/P/48/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne - PA02
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (części 1–2). Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 384 520.15 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonywania oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 314 536.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonywania oznaczeń/testów metodą histochemiczną wraz z dzierżawą systemu do barwień histochemicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne - PA02
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń/testów metodą histochemiczną wraz z dzierżawą systemu do barwień histochemicznych.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 69 983.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy;

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej – Załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ. Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

4) Oświadczenia JEDZ podmiotów składający ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ tj.:

— jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.. o wyrobach medycznych),*

— posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE,*

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ.

— nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.*

5) katalogów lub kart charakterystyki lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równoważności – zapis dotyczy zaoferowania odczynników i materiałów zużywalnych równoważnych;

6) oryginalne prospekty/foldery producenta, atesty lub wszystkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów granicznych/ odcinających (w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski). W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, że oferowany produkt medyczny spełnia parametry graniczne/odcinające.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

8. Informacja o Podwykonawcach

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w JEDZ o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 rozdziału VII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w pokoju 508 – V piętro, gdzie nastąpi upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1 – 39 400,00 PLN, część 2 – 2 000,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

3. Sposób wniesienia wadium:

1) wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956 z dopiskiem „wadium w postępowaniu IHIT/P/48/2020 – część.......”. Zaleca się aby kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

2) wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej;

3) oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument";

3) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości:

1) za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium (zaksięgowania na rachunku Zamawiającego);

2) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2, 4 ustawy;

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy;

4) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawa Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020