Services - 361509-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Gdańsk: Services d'assurance intempéries

2020/S 147-361509

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 1
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 80-803
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Punkt kontaktowy: EIB SA Centrala w Toruniu – Michał Walczewski
Courriel: Michal.Walczewski@eib.com.pl
Téléphone: +48 697030435
Fax: +48 566693409

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://copernicus.gda.pl/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://www.eib.com.pl/#Przetargi
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: EIB S.A.
Adresse postale: ul. Jęczmienna 21
Ville: Toruń
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Michał Walczewski
Courriel: Michal.Walczewski@eib.com.pl
Téléphone: +48 697030435
Fax: +48 566693409

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.eib.com.pl

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eib.logintrade.net/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

II.1.2)Code CPV principal
66515400 Services d'assurance intempéries
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV 66515400-7, CPV 66515000-3).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Description des prestations:

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakresie:

Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, niskocenne składniki majątku, środki trwałe w budowie, środki obrotowe (w tym np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne itp.), mienie pracownicze, mienie osób trzecich użytkowane przez szpital, mienie pacjentów, gotówka, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, sprzęt przenośny medyczny i niemedyczny znajdujący się w karetkach, mienie przekazane przez dostawców (materiały i wyroby medyczne) przyjęte w posiadanie, które zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc., mienie osób trzecich (mienie przyjęte na podstawie umowy w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu, np. mienie przyjmowane w celu wykonania usługi sterylizacji), mienie (leki, szczepionki, inne materiały medyczne) przechowywane w urządzeniach chłodniczych, mienie użytkowane przez pacjentów poza szpitalem, itp.

Łączna wartość majątku objętego ubezpieczeniem: ok. 800 000 000 PLN.

Przewidywany okres ubezpieczenia – 24–36 miesięcy. Zamawiający informuje, że okres ubezpieczenia będzie przedmiotem rozmów prowadzonych w ramach dialogu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający przedstawi zaproszonym Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia z określeniem potrzeb i wymagań Zamawiającego w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu. Zamawiający przewiduje wymaganie wadium. Wysokość wadium zostanie podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 895), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku określonego powyżej musi go spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.

II. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;

2) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt 1 powyżej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

III. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej, tj. dysponują narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:

— posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych, lub

— ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.

II. Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ w pkt 9 części C, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostką organizacyjną prowadzącą likwidację szkód, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

III. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

IV. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.

2. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Dialogue compétitif
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/09/2020
Heure locale: 13:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 05/11/2020
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

II. Wymagane dokumenty, zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zostaną określone w SIWZ:

— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

III. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki selekcji. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

IV. Uwaga! Wniosek należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (kwalifikowany podpis elektroniczny). Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim. Do Wniosku należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

V. Wykonawca składa wniosek przy użyciu Platformy zakupowej EIB: https://eib.logintrade.net/.

VI. Instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej, do której załącznikiem jest:

a) wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze

b) wzorami pełnomocnictw oraz

c) edytowalną wersja formularza JEDZ.

Znajdują się pod adresem: https:// www.eib.com.pl/#Przetargi.

VII. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VIII. Następnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

IX. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

X. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020