Services - 361509-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Gdańsk: Services d'assurance intempéries

2020/S 147-361509

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 1
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 80-803
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Punkt kontaktowy: EIB SA Centrala w Toruniu – Michał Walczewski
Courriel: Michal.Walczewski@eib.com.pl
Téléphone: +48 697030435
Fax: +48 566693409
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://copernicus.gda.pl/
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://www.eib.com.pl/#Przetargi
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: EIB S.A.
Adresse postale: ul. Jęczmienna 21
Ville: Toruń
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Michał Walczewski
Courriel: Michal.Walczewski@eib.com.pl
Téléphone: +48 697030435
Fax: +48 566693409
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eib.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eib.logintrade.net/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

II.1.2)Code CPV principal
66515400 Services d'assurance intempéries
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV 66515400-7, CPV 66515000-3).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Description des prestations:

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakresie:

Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, niskocenne składniki majątku, środki trwałe w budowie, środki obrotowe (w tym np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne itp.), mienie pracownicze, mienie osób trzecich użytkowane przez szpital, mienie pacjentów, gotówka, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, sprzęt przenośny medyczny i niemedyczny znajdujący się w karetkach, mienie przekazane przez dostawców (materiały i wyroby medyczne) przyjęte w posiadanie, które zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc., mienie osób trzecich (mienie przyjęte na podstawie umowy w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu, np. mienie przyjmowane w celu wykonania usługi sterylizacji), mienie (leki, szczepionki, inne materiały medyczne) przechowywane w urządzeniach chłodniczych, mienie użytkowane przez pacjentów poza szpitalem, itp.

Łączna wartość majątku objętego ubezpieczeniem: ok. 800 000 000 PLN.

Przewidywany okres ubezpieczenia – 24–36 miesięcy. Zamawiający informuje, że okres ubezpieczenia będzie przedmiotem rozmów prowadzonych w ramach dialogu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający przedstawi zaproszonym Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia z określeniem potrzeb i wymagań Zamawiającego w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu. Zamawiający przewiduje wymaganie wadium. Wysokość wadium zostanie podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 895), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku określonego powyżej musi go spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.

II. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;

2) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt 1 powyżej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

III. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej, tj. dysponują narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:

— posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych, lub

— ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.

II. Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ w pkt 9 części C, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostką organizacyjną prowadzącą likwidację szkód, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

III. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

IV. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.

2. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Dialogue compétitif
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/09/2020
Heure locale: 13:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 05/11/2020
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

II. Wymagane dokumenty, zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zostaną określone w SIWZ:

— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

III. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki selekcji. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

IV. Uwaga! Wniosek należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (kwalifikowany podpis elektroniczny). Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim. Do Wniosku należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

V. Wykonawca składa wniosek przy użyciu Platformy zakupowej EIB: https://eib.logintrade.net/.

VI. Instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej, do której załącznikiem jest:

a) wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze

b) wzorami pełnomocnictw oraz

c) edytowalną wersja formularza JEDZ.

Znajdują się pod adresem: https:// www.eib.com.pl/#Przetargi.

VII. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VIII. Następnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

IX. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

X. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020