Dienstleistungen - 361546-2020

31/07/2020    S147

Polen-Sopot: Bauaufsicht

2020/S 147-361546

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Postanschrift: al. Niepodległości 930
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-861
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych Aneta Tarczyńska
E-Mail: zamowienia@zdiz.sopot.pl
Telefon: +48 585517261
Fax: +48 585515534

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zdiz.sopot.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych Aneta Tarczyńska
E-Mail: zamowienia@zdiz.sopot.pl
Telefon: +48 5855172621
Fax: +48 585515534

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zdiz.sopot.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciwdziałanie za...

Referenznummer der Bekanntmachung: 12/NZ/2020/AT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług inżyniera kontraktu, o którym mowa w warunkach kontraktowych FIDIC, związanych z:

Pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji,

zarządzaniem i kontrolą realizacji umowy na roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym, rozliczeniem umowy na roboty budowlane oraz wystawieniem świadectwa wykonania.

Inżynier kontraktu zobowiązany będzie świadczyć swe usługi w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Sopot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty Budowlane, dla których pełniona będzie funkcja Inżyniera Kontraktu, polegają na:

A. budowie i przebudowie miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego w obrębie zlewni Potoku Haffnera i Potoku Karlikowskiego,

B. przebudowie układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego - Kilińskiego,

C. przebudowie sieci gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego (Inwestycja PSG),

D. przebudowie oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego,

E. przestawieniu masztu sygnalizacji świetlnej oraz odtworzeniu pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu ulic Kordeckiego i Grunwaldzkiej,

F. budowie rurociągu dla monitoringu miejskiego w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego,

G. zagospodarowaniu architektonicznym i nasadzeniu zieleni w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego, polegającym na stworzeniu tzw. strefy Woonerf.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacjach projektowych.

Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach:

1. projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” – umowa nr POIS.02.01.00.0022/16-00 z 24.4.2017, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, typ projektów: 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich,

2. projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” – umowa nr RPPM.10.04.00-22-0001/16-00 z 1.3.2017, dofinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.4. Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych zamówień na usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Warunki zostały określone w dokumentach zamówienia.

Zamawiający zastosuje procedurę zgodną z art. 24aa ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” – umowa nr POIS.02.01.00.0022/16-00 z 24.4.2017 POIś 2014–2020 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” – umowa nr RPPM.10.04.00-22-0001/16-00 z 1.3.2017 RPO Województwa Pomorskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji objętej usługą inżyniera kontraktu.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych (czas na ukończenie): nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 31 grudnia 2026 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto podanej w ofercie. Pozostałe dokumenty konieczne przed podpisaniem umowy zostały określone w 26 I części SIWZ. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w części III SIWZ – Projekt umowy. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadkach określonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza, możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z zapisami rozdziału 26 idw SIWZ oraz projektu umowy, ze względu na brak możliwości zamieszczenia treści zmian do umowy prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 11:15
Ort:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Smart Pzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot.pl, natomiast otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dziale Zamówień Publicznych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie przy al. Niepodległości 930, POLSKA, pok. nr 17, za pośrednictwem Platformy Smart Pzp.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie Smart Pzp i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy elektronicznej Smart Pzp oraz oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: zamowienia@zdiz.sopot.pl Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej,informacji z otwarcia ofert, składa bez wezwania oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Niniejszym stwierdza się, iż: „Inwestycja Miasta Sopotu” oznacza roboty budowlane dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu”; „Inwestycja PSG” oznacza roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wm. Sopot ul. Parkowa, Drzymały, Kordeckiego, Kilińskiego, Piastów, Poniatowskiego, Traugutta”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w Art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dniu upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 03-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020