Dienstleistungen - 361548-2020

31/07/2020    S147

Polen-Breslau: Umwelttechnische Beratung

2020/S 147-361548

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Jana Matejki 6
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 50-333
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Trzeszcz
E-Mail: jaroslaw.trzeszcz.wroclaw@rdos.gov.pl
Telefon: +48 717479300
Fax: +48 717585741

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://wroclaw.rdos.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów: Kumaki Dobrej PLH020078, Wzgórza Niemczańskie PLH020082, Stawy Karpnickie PLH020075 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 ...

Referenznummer der Bekanntmachung: WOA.261.20.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71313000 Umwelttechnische Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyz przyrodniczych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego: Kumaki Dobrej PLH020078, Wzgórza Niemczańskie PLH020082, Stawy Karpnickie PLH020075.

Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do specyfikacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

N1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71313000 Umwelttechnische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie N1 – wykonanie ekspertyzy siedliskowej w obszarze Natura 2000 Kumaki Dobrej PLH020078 do dnia 3 grudnia 2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie eksperta / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 14 227.64 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 03/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0193/16: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

N2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71313000 Umwelttechnische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie N2 – wykonanie ekspertyzy siedliskowej w obszarze Natura 2000 Stawy Karpnickie PLH020075 do dnia 3 grudnia 2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie eksperta / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 504.07 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 03/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0193/16: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

N3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71313000 Umwelttechnische Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie N3 – wykonanie ekspertyzy siedliskowej w obszarze Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 do dnia 6 sierpnia 2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie eksperta / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 699.19 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 03/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0193/16: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że

1) W ramach wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej jedną usługą polegającą na sporządzeniu ekspertyz przyrodniczych, na obszarach objętych powierzchniowymi formami ochrony tj. obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe wartości co najmniej 1 000,00 PLN brutto każda.

2) Dysponuje lub są osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się dysponowaniem, co najmniej jedną osobą (ekspertem) w danym zakresie, która będzie posiadała odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę w zakresach ekspertyz. Za eksperta Zamawiający uzna osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę w dziedzinie botaniki/fitosocjologii.

a) Za odpowiednie wykształcenie Zamawiający uzna:

• wykształcenie wyższe – co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (ochrona środowiska i nauki biologiczne – biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/środowiska, biologia środowiskowa; nauki rolnicze – rybactwo, zootechnika; nauki leśne – leśnictwo) lub

• wykształcenie średnie i co najmniej 3-letnie zatrudnienie lub samozatrudnienie w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (w zakresie: ocen oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000, prowadzenia monitoringów przyrodniczych, sporządzania raportów z prac terenowych wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze).

b) Za odpowiednie doświadczenie i wiedzę Zamawiający uzna udokumentowanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie uczestnictwa w co najmniej jednej inwentaryzacji przyrodniczej (w zakresie odpowiadającym zadaniom częściowym, ujętym w złożonej ofercie) wraz z opracowaniem raportów/sprawozdań z prac terenowych:

• dla zadań częściowych N1, N2, N3 – Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia eksperta poprzez wykazanie wykonania minimum jednej usługi polegającej na inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych/gatunków roślin wraz z opracowaniem raportów/sprawozdań z prac terenowych.

Dopuszcza się możliwość wskazania jednej osoby (eksperta), która realizowała będzie prace dla większej liczby zadań częściowych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia ujęto w specyfikacji zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze ustalonego zakresu przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi

Nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym.

Podstawę wystawienia faktur/rachunków stanowi podpisany przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli protokół odbioru zadania stanowiącego przedmiot umowy lub jego części, oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad oraz oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami

Przed zawarciem umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Sposób realizacji zamówienia ujęto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/09/2020
Ortszeit: 11:10
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/09/2020
Ortszeit: 11:40
Ort:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, POLSKA, pok. 44.08

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego w wysokości dla poszczególnych zadań częściowych:

1) zadanie N1 – 150,00 PLN;

2) zadanie N2 – 100,00 PLN;

3) zadanie N3 – 200,00 PLN.

2. W przypadku przystąpienia do postępowania na wykonanie kilku zadań częściowych należy wnieść wadium w wysokości będącej sumą kwot wadium dla tych zadań częściowych.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu; NBP o/o Wrocław nr: 51 1010 1674 0011 1113 9130 0000; tytuł: Wadium w postępowaniu WOA.261.20.2020 zadanie N..., N...

Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęta data i godzina uznania rachunku Zamawiającego

Konto do wpłaty wadium jest inne niż do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z działem VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Adres: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: +48 0224587801, faks: +48 0224587800, mail: odwolania@uzp.gov.pl, https://www.uzp.gov.pl/kio.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie BIP Zamawiającego.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020