Services - 361550-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Gdańsk: Production de films publicitaires

2020/S 147-361550

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Adresse postale: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 80-803
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu
Adresse postale: al. marszałka Piłsudskiego 52/54
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 81-382
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Sopotu
Adresse postale: ul. Kościuszki 25/27
Ville: Sopot
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 81-704
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Tczew
Adresse postale: pl. marszałka Piłsudskiego 1
Ville: Tczew
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 83-110
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kwidzyn
Adresse postale: ul. Grudziądzka 30
Ville: Kwidzyn
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 82-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Nowy Dwór Gdański
Adresse postale: ul. Wejhera 3
Ville: Nowy Dwór Gdański
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 82-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Pruszcz Gdański
Adresse postale: ul. Zakątek 1
Ville: Juszkowo
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 83-000
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Puck
Adresse postale: ul. 10 Lutego 29
Ville: Puck
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 84-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Władysławowo
Adresse postale: ul. gen. J. Hallera 19
Ville: Władysławowo
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 84-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Ustka
Adresse postale: ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Ville: Ustka
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 76-270
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Krynica Morska
Adresse postale: ul. Górników 15
Ville: Krynica Morska
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 82-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska
Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Téléphone: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.gdansk.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe”

Numéro de référence: BZP.271.46.2020.ICK
II.1.2)Code CPV principal
92111210 Production de films publicitaires
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund prezentujących walory turystyczne szlaków EuroVelo 9 i EuroVelo 10, na terenie województwa pomorskiego, z aktywnym udziałem rowerzystów;

2. produkcja na bazie zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy: spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund;

3. wykonanie serii zdjęć dla potrzeb promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe”, które powinny prezentować atrakcyjność turystyczną szlaków rowerowych EuroVelo 9 i EuroVelo 10 na terenie województwa pomorskiego.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79961100 Services de photographie publicitaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description des prestations:

I. Przedmiot zamówienia:

1. przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund prezentujących walory turystyczne szlaków EuroVelo 9 i EuroVelo 10, na terenie województwa pomorskiego, z aktywnym udziałem rowerzystów;

2. produkcja na bazie zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy: spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund;

3. wykonanie serii zdjęć dla potrzeb promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe”, które powinny prezentować atrakcyjność turystyczną szlaków rowerowych EuroVelo 9 i EuroVelo 10 na terenie województwa pomorskiego, i dostarczenie Zamawiającemu do wyboru minimum 500 szt. zdjęć standardowych (lądowych) oraz min. 300 szt. zdjęć lotniczych, barwnych, wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w Załączniku nr 2 do umowy;

4. korekta graficzną zdjęć wybranych przez Zamawiającego w ilości 250 szt. zdjęć standardowych i 150 szt. zdjęć lotniczych, co stanowi ogółem 400 szt. zdjęć;

5. przekazanie Zamawiającemu wybranych i skorygowanych zdjęć, spotu i filmu promocyjnego wraz z prawami autorskimi;

6. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale 14 SIWZ – istotne postanowienia umowy.

II. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy.

III. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 326 dni od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Uwaga!

Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (rozdział 9 SIWZ ust. 2 pkt 4), co jest wiążące dla terminów określonych w § 3 umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 326
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nazwa projektu: „Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 – odcinek R-10 Gdańsk”.

II.2.14)Informations complémentaires

W pkt II.2.5 – Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto – 60 %;

2. liczba zdjęć standard. przekaz. do wyboru Zamawiaj. (min. 500 szt., jednak nie więcej niż 1 000 sztuk) – 10 %;

3. liczba zdjęć lotniczych przekaz. do wyboru Zamawiaj. (min. 300 szt., jednak nie więcej niż 500 sztuk – 10 %;

4. skrócenie terminu realizacji (od 1 do 16 dni) – 20 %.

W pkt II.2.7 – określono w pkt II.2.4 niniejszego ogłoszenia.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ad. a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu sesji filmowych lub fotograficznych, z udziałem statystów o wartości minimum 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł) każda usługa wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej mogą zostać spełnione łącznie.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Określone zostały w rozdziale 14 SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/09/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 08/09/2020
Heure locale: 11:30
Lieu:

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, POLSKA, I piętro, pokój 125

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (IV.2.6).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

I. Do oferty Wyk. dołącza aktual. na dzień skład. ofert oświadcz. w formie JEDZ. Inform. zawarte w tym oświadcz. stanowią wstępne potwierdz., że Wyk. nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udział. w postępow.

II. Wyk., który powoł. się na zasoby innych podmiotów, w celu wykaz. braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warun. udziału w postęp., składa także JEDZ tych podmiot.

III. W przypadku gdy Wyk. zamierza powierzyć wyk. części zamów. podwykonawcy to zamieszcz. info o podwykonaw. w ofercie i w JEDZ.

IV. W przypadku wspóln. ubieg. się o zam. dok. JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubieg. się o zam.

V. Zam. przed udziel. zamów. wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złoż. w wyznacz., nie krótszym niż 10 dni, term. aktualnych na dzień:

1. w celu potwierdz. speł. warunków udziału w postęp. Zam. żąda dok.:

a) wykazu usług, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu sesji filmowych lub fotograficznych, z udziałem statystów o wartości minimum 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł) każda usługa wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

2. w celu potwierdz. braku podstaw do wyklucz. Wyk. z udziału w postęp. Zam. żąda następ. dok.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamaw. nie przewiduje możliwości udziel. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych opisano w rozdz. 3 SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, co określono w § 8, w rozdziale 14 SIWZ „wzór umowy”.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020