Dienstleistungen - 361568-2020

31/07/2020    S147

Polen-Olsztyn: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 147-361568

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 510734049
Postanschrift: ul. Lubelska 53
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-410
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
E-Mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Telefon: +48 895552010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zgok.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGOK/PN/55/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

2. W ramach zamówienia wykonawca będzie odbierał ww. odpady od zamawiającego – siedziba ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, POLSKA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

2. W ramach zamówienia wykonawca będzie odbierał ww. odpady od zamawiającego – siedziba ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, POLSKA.

3. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

— ustawa w dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219),

— ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 z pózn. zm.),

— ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.),

oraz innych ustaw mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

4. Ilość odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi do 2 000 Mg.

5. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o 4 000 Mg. Biorąc powyższe pod uwagę ilość odpadów przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi do 6 000 Mg, w tym w ramach zamówienia podstawowego 2 000 Mg i w ramach opcji 4 000 Mg.

6. Z uwagi na okoliczność, że zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ilości odpadów kierowanych do jego instalacji oraz ich jakość, nie są one gwarantowane przez zamawiającego.

7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby następujące prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów objętych zamówieniem były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu lub kierowców.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o 4 000 Mg. Biorąc powyższe pod uwagę ilość odpadów przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi do 6 000 Mg, w tym w ramach zamówienia podstawowego 2 000 Mg i w ramach opcji 4 000 Mg.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie:

a. zbierania odpadów o kodzie 20 03 07, lub

b. przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. a powyżej:

— oświadczenie wykonawcy, że jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO. Ww. oświadczenie zawarte jest w załączniki nr 4 do IDW, oraz

— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 07 wydane w drodze decyzji przez właściwy organ, lub

2.2. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. b powyżej:

— oświadczenie wykonawcy, że jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO. Ww. oświadczenie zawarte jest w załączniki nr 4 do IDW, oraz

— aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

Uwaga: zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w terminie do 5 marca 2020 r., wykonawca zobowiązany był złożyć wniosek do właściwego Urzędu o dostosowanie decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpadów do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym wykonawca składając dokumenty wymienione w ust. 8, przedłoży zamawiającemu również dokument potwierdzający złożenie wniosku o dostosowanie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 do obowiązujących przepisów – w przypadku, gdy właściwy Urząd nie wydał jeszcze wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym część II SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty, który został zamieszczony na stronie BIP zamawiającego (http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych (dalej „administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, POLSKA. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, pozostałe informacje na ten temat musiały zostać zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/09/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba ZGOK sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez

odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje się wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.5. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. W związku z art. 77 pkt 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się formie elektronicznej przy użyciu:

4.1. miniPortalu dostępnego pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/), lub

4.2. ePUAP-u dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal), lub

4.3. poczty elektronicznej zamawiającego (zamowienia@zgok.olsztyn.pl).

5. Przewiduje się udzielenie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 do wartości 3 000 000,00 PLN netto, co stanowi 702 691,31 EUR na zasadach określonych w SIWZ.

6. Ofertę wraz z oświadczeniem w formie JEDZ należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

7. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące postępowania i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczona stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony,do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020