Dienstleistungen - 361570-2020

Submission deadline has been amended by:  427657-2020
31/07/2020    S147

Polen-Nowy Sącz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 147-361570

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Nowy Sącz
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: bzp@nowysacz.pl
Telefon: +48 184486600
Fax: +48 184437863

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/nowysacz

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.35.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej swym zakresem:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2) zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza od dnia 1 stycznia 2021r. 1 (jednego) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK

Albo zgodnie ze złożoną ofertą:

Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza od dnia 1 stycznia 2021r. 2 (dwóch) Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-ach.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Nowy Sącz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przewidywana maksymalna ilość odpadów komunalnych, jaką Wykonawca zobowiązany jest odebrać z terenu miasta Nowego Sącza w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 35 500 Mg/rok, w tym szacunkowa ilość odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wynosi 600 Mg/rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu świadczenia całości lub części usług będących przedmiotem zamówienia oraz stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy) - nie później niż w terminie składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający będzie rozpatrywał: oferty Wykonawców:

a) posiadających aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia tj. wyszczególnionych w tabeli znajdującej się w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1. lit. a) specyfikacji;

b) posiadających aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wyszczególnionych w tabeli znajdującej się w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1. lit. b) specyfikacji;

c) posiadających aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie dokumentów lub oświadczeń:

a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:

— zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia tj. wyszczególnionych w tabeli znajdującej się w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1. lit. a) specyfikacji,

— dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wyszczególnionych w tabeli znajdującej się w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1. lit. b) specyfikacji,

— dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5. Dokumenty wymienione w pkt 4 powyżej składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów, o których mowa w pkt 4 następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia(JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu także składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - przedłoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dowód potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie innego podmiotu składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w sekcji „Komunikaty” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują w sposób należyty w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych (w tym: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów biodegradowalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zlokalizowanych na obszarze zamieszkałym przez min. 50 (słownie: pięćdziesiąt) tysięcy mieszkańców;

2. dysponują następującym potencjałem technicznym umożliwiającym realizację niniejszego zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:

2.1. pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności od 120l do 1100l – 5 pojazdów, w tym:

— 1 pojazd z napędem 4x4 do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony,

— 1 pojazd z napędem 4x4 do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, o DMC od 12,0 t - 14,0 t,

— pojazd o DMC powyżej 17 ton do 19 ton – 1 pojazd,

— pojazd o DMC powyżej 23 t i nie większej niż 26 ton – 2 pojazdy

2.2. pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 pojazd

2.3. pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – 4 pojazdy, w tym:

— pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania opadów ulegających biodegradacji i wyposażone w system zbierającym odcieki – 2 pojazdy,

— pojazdy do odbierania szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych o DMC od 17 t do 19t - 2 pojazdy.

2.4. pojazdem do odbierania przeterminowanych leków - 1 pojazd;

2.5 pojazdem do odbierania odpadów wielkogabarytowych - 1 pojazd;

2.6 pojazdami do odbierania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach o pojemności 5000 l i większej – 2 pojazdy; w tym:

— pojazd z napędem 4x4 o DMC od 16,0t do 18,0 t - 1 pojazd,

— pojazd o DMC od 23,0 t do 26,0 t – 1 pojazd.

2.7. bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

UWAGA:

Pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów selektywnie zbieranych muszą być wyposażone w urządzenia do odczytu kodów kreskowych naklejonych na worki z odpadami.

Środki transportu odpadów (pojazdy) i sposób transportowania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania wynikające z:

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016r., poz. 1742),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).

Samochody odbierające odpady komunalne (śmieciarki) powinny być wyposażone w GPS – system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, zapewniający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju. System monitoringu powinien umożliwiać podgląd on-line („na żywo”). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oprogramowania lub podania Zamawiającemu ścieżek dostępu za pośrednictwem internetu pozwalającego na bieżący (on-line) podgląd w systemie monitoringu położenia i postoju samochodów realizujących zamówienie.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie dokumentów lub oświadczeń:

a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - warunki zostały określone w rozdz. VI pkt 3 ppkt 3.3.2 specyfikacji;

b) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - warunki zostały określone w Rozdz. VI pkt 3 ppkt. 3.3.1 specyfikacji;

5. Dokumenty wymienione w pkt 4 powyżej składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą

6. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załączniki do specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki do specyfikacji.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/09/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/09/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, Nowy Sącz POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert.

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Sekcja IV.2.6 winna brzmieć „Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert”.

2. Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w sekcji III.1), Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1 i 4 oraz oświadczeń wymienionych w § 5 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) - jeżeli dotyczy.

3. Wszelkie informacje o dokumentach i oświadczeniach składanych przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zawarte są w specyfikacji.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2 należy przedstawić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w specyfikacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020