Services - 361667-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Wieliczka: Services de collecte et de collation de données

2020/S 147-361667

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Wielicki
Adresse postale: Rynek Górny 2
Ville: Wieliczka
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 32-020
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Kaczor
Courriel: zamowienia@powiatwielicki.pl
Téléphone: +48 123999850
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wieliczka.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500” dla jednostek ewidencyjnych Niepołomice – miasto, Niepołomice – obszar wiejski, Gdów – obszar wiejski, powiat wielicki

Numéro de référence: FRI 272.3.2020
II.1.2)Code CPV principal
72314000 Services de collecte et de collation de données
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Gesut) zgodnie z modelem pojęciowym danych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5 000 (BDOT500) zgodnie z modelem pojęciowym danych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia BDOT w oparciu o dokumentację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przechowywaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieliczce (dalej: PODGiK), w szczególności dane ujawnione w produkcyjnej bazie danych w systemie teleinformatycznym obsługującym PODGiK. Zharmonizowanie baz danych BDOT500 i Gesut z bazą danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: EGiB). Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonych przez Wykonawcę zbiorów baz danych Gesut oraz BDOT500.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Jednostka ewidencyjna Niepołomice miasto

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72300000 Services de commutation de données
72312100 Services de préparation de données
72322000 Services de gestion de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

Powiat wielicki

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia w części I jest digitalizacja, weryfikacja, utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Gesut oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5 000 BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Niepołomice – miasto w ramach projektu e-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPOWM). RPMP.02.01.04-12-0077/16-00.

II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN dla zadania częściowego nr 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Jednostka ewidencyjna Niepołomice obszar wiejski

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72312100 Services de préparation de données
72300000 Services de commutation de données
72316000 Services d'analyse de données
72322000 Services de gestion de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

Powiat wielicki

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia w części II jest digitalizacja, weryfikacja, utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Gesut oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000 BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Niepołomice – obszar wiejski w ramach projektu e-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPOWM). RPMP.02.01.04-12-0077/16-00

II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 500,00 PLN dla zadania częściowego nr 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Jednostka ewidencyjna Gdów

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72312100 Services de préparation de données
72300000 Services de commutation de données
72322000 Services de gestion de données
72316000 Services d'analyse de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

Powiat wielicki

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia w części III jest digitalizacja, weryfikacja, utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Gesut oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5 000 BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Gdów w ramach projektu e-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPOWM). RPMP.02.01.04-12-0077/16-00

II.2.14)Informations complémentaires

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000 PLN dla zadania częściowego nr 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 086-204682
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Postępowanie unieważniono

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020