Dienstleistungen - 361676-2020

31/07/2020    S147

Polska-Lublin: Usługi szpitalne i podobne

2020/S 147-361676

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: al. Kraśnicka 100
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-718
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Choina
E-mail: pchoina@szpital.lublin.pl
Tel.: +48 815374153
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.lublin.pl
Adres profilu nabywcy: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Numer referencyjny: WSzSSPZOZ.DOP.0292A/47/20
II.1.2)Główny kod CPV
85110000 Usługi szpitalne i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakresem przedmiotowym konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym od 5.7.2020 do dnia 31.1.2022.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 661 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Szpitalny Oddział Ratunkowy

II.2.4)Opis zamówienia:

Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej lub medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wobec nieokreślonej ilości pacjentów, zgodnie z zapotrzebowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości, kompleksowości, dostępności i ciągłości / Waga: max. 60 pkt
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowane wynagrodzenie / Waga: max. 40 pkt
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Art. 151 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na kierowanie SOR

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bartłomiej Turowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „IPL Bartlomiej Turowicz”
Adres pocztowy: ul. Świętochowskiego 249A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-446
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mateusz Dziedzic, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Dziedzic”
Adres pocztowy: ul. Lipowa 4
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wiktor Wójtowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Indywidualna Praktyka Lekarska Wiktor Wójtowicz”
Adres pocztowy: ul. Sławinek 60
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-819
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 661 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 661 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Adres pocztowy: al. Kraśnicka 100
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-718
Państwo: Polska
E-mail: szpital@szpital.lublin.pl
Tel.: +48 815374229
Faks: +48 815258030
Adres internetowy: http://www.szpital.lublin.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniżej w ust. 2–10.

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) niedokonanie wyboru oferenta;

2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Adres pocztowy: al. Kraśnicka 100
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-718
Państwo: Polska
E-mail: szpital@szpital.lublin.pl
Tel.: +48 815374229
Faks: +48 815258030
Adres internetowy: http://www.szpital.lublin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020