Services - 361732-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Łódź: Services de nettoyage

2020/S 147-361732

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi
Adresse postale: ul. Żeligowskiego 32/34
Ville: Łódź
Code NUTS: PL71 Łódzkie
Code postal: 90-643
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Borowska
Courriel: lodz@krus.gov.pl
Téléphone: +48 426650710
Fax: +48 426332346
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.krus.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: ubezpieczenia społeczne

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach organizacyjnych Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Numéro de référence: 0900.OP.261.1.1.2020
II.1.2)Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach organizacyjnych Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, w podziale na 3 części zamówienia.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 126 016.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w OR KRUS w Łodzi oraz PT KRUS w: Brzezinach, Łowiczu i Zgierzu

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90911200 Services de nettoyage de bâtiments
90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Description des prestations:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w OR KRUS w Łodzi oraz PT KRUS w: Brzezinach, Łowiczu i Zgierzu w zakresie sprzątania lokali i budynków stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego o łącznej powierzchni 2 005 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w Załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wymagane wadium wynosi 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w PT KRUS w: Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90911200 Services de nettoyage de bâtiments
90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Description des prestations:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w PT KRUS w: Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach w zakresie sprzątania lokali i budynków, stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego o łącznej powierzchni 4 390 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w Załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wymagane wadium wynosi 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w PT KRUS w: Zduńskiej Woli, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Pajęcznie, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90911200 Services de nettoyage de bâtiments
90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Description des prestations:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w PT KRUS w: Zduńskiej Woli, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Pajęcznie, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie w zakresie sprzątania lokali i budynków, stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego o łącznej powierzchni 5 261 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w Załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 110-267424
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w OR KRUS w Łodzi oraz PT KRUS w: Brzezinach, Łowiczu i Zgierzu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emir Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Barska 10
Ville: Włocławek
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Code postal: 87-800
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 674.80 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 23 700.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w PT KRUS w: Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Roka Plus Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 14
Ville: Piotrków Trybunalski
Code NUTS: PL71 Łódzkie
Code postal: 97-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 457.72 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 45 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w PT KRUS w: Zduńskiej Woli, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Pajęcznie, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Roka Plus Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 14
Ville: Piotrków Trybunalski
Code NUTS: PL71 Łódzkie
Code postal: 97-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 56 883.74 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 54 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

9. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiające-go stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020