Dienstleistungen - 361738-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen

2020/S 147-361738

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 5272825616
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Słowik
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefon: +48 327774950
Fax: +48 327774999

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.2810.29.2020.MS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50500000 Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu”.

Zadanie polega na remoncie kapitalnym urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej znajdującej się na Młynówce w Opolu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 84 500.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44100000 Baustoffe und Zubehör
42111000 Motoren und Kraftmaschinen
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu”.

Zadanie polega na remoncie kapitalnym urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej znajdującej się na Młynówce w Opolu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) demontaż i ponowny montaż układu napędowego zasuwy.

2) odtworzeniowy remont uszkodzonego zespołu napędowego obejmujący wymianę:

— istniejącego silnika na nowy o analogicznych parametrach i mocy, pasującego do istniejącego zespołu; wskazana jest wizja w terenie,

— przekładni mechanicznej wraz z wałkiem napędowym współpracującym ze sprzęgłem; wskazana wizja w terenie,

— sprzęgła przeciążeniowego,

— wyłącznika krańcowego;

3) wykonanie nowego wałka napędu;

4) regulację sprzęgła i wyłącznika krańcowego zabezpieczającego przed uderzeniem korbą;

5) próby ruchowe układu napędowego;

6) adaptację podstawy napędu;

7) wykonanie nowego (dodatkowego) układu zabezpieczającego napęd o działaniu przezwania pracy napędu po osiągnięciu wyregulowanego oporu zasuwy na progu;

8) Zamawiający na czas realizacji prac naprawczych zapewni nieodpłatny dostęp i korzystanie

z istniejącej suwnicy oraz energii elektrycznej 400/250 V.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja fotograficzna.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W niniejszym postępowaniu ofertę składa się w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000,00 PLN.

4. Termin związania ofertą przez okres 60 dni.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 089-212615
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: INBUD Michał Kutera
Nationale Identifikationsnummer: 912-168-80-75
Postanschrift: ul. Wierzbowa 2a
Ort: Będkowice
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 55-050
Land: Polen
E-Mail: kuteramichal@gmail.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 81 526.46 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z postępowania na podstawie:

1.1. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia

W wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

I 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty o kreślone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie,

— skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art.180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługujebskarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020