Services - 361746-2020

31/07/2020    S147

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2020/S 147-361746

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
Adres pocztowy: ul. Starościńska 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Stankiewicz
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794545
Faks: +48 223794543
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amwkwatera.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

Numer referencyjny: BZP.DZN.77.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

— zadanie 1: Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko,

— zadanie 2: Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w podziale na poszczególne zadania – określa załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem należy zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE do zamówień na usługi społeczne. W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp (pn.: „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”). Tryb udzielania zamówienia określa przepis art. 138n ww. ustawy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 200 832.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 105-254302
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie 1: Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ITM Poland S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 080270823
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 3
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-127
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 772.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 984.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Gotowość i wsparcie grup interwencyjnych

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie 2: Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ITM Poland S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 080270823
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 3
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-127
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 116 776.32 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 139 848.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Gotowość i wsparcie grup interwencyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2020