Services - 361772-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Cracovie: Services de traduction

2020/S 147-361772

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Województwo Małopolskie
Adresse postale: ul. Basztowa 22
Ville: Kraków
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 31-156
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Courriel: przetargi@umwm.pl
Téléphone: +48 514952070
Fax: +48 126303158
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.malopolska.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” pisemnych tłumaczeń treści turystycznych z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, ...

Numéro de référence: TS-VII.272.1.2020
II.1.2)Code CPV principal
79530000 Services de traduction
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej”, pisemnych tłumaczeń z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki (łącznie 7 wersji językowych) przekazanych treści turystycznych, wraz z korektą native speaker'a (tj. osoby, dla której język danego tłumaczenia jest językiem ojczystym), a następnie wprowadzenie wszystkich przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego MSIT.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72312000 Services de saisie de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej”, pisemnych tłumaczeń z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki (łącznie 7 wersji językowych) przekazanych treści turystycznych, wraz z korektą native speaker'a (tj. osoby, dla której język danego tłumaczenia jest językiem ojczystym), a następnie wprowadzenie wszystkich przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego MSIT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca(-e) w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona(-e) przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM na lata 2014–2020) w ramach osi 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

5. Oznaczenie wg CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 72312000-5 – Usługi wprowadzania danych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie tłumaczy w tłumaczeniu pisemnym z języka polskiego na jeden z wymienionych języków tj.: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki / Pondération: 42
Prix - Pondération: 58
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM na lata 2014–2020) w ramach osi 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administ...

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenia informacyjnego, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Data zamieszczenia ogłoszenia wstępnego na profilu Zamawiającego 30.1.2020.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 081-191075
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Wykonanie w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” pisemnych tłumaczeń treści turystycznych z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, ...

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty, przy czym dwie zostały odrzucone, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców pismem z dnia 15 maja br., a trzecia została uznana za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust 4 ustawy, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców pismem z dnia 2 lipca br.; w konsekwencji nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i niezbędnym było unieważnienie przedmiotowego postępowania.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020