Services - 361915-2020

31/07/2020    S147

Pologne-Szczecin: Services financiers et d'assurance

2020/S 147-361915

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adresse postale: ul. Św. Ducha 2
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-205
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Tomaszewska
Courriel: zarzad@zarr.com.pl
Téléphone: +48 512205537

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.zarr.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie 1.2” dla MŚP – II postępowanie

Numéro de référence: ZFR/272/2211/AT/2018
II.1.2)Code CPV principal
66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP. Zamawiający – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Reporęczeniem zobowiązania Wykonawcy (pośrednika finansowego) wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń w celu zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa bankowego, bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Reporęczenie”). Jednostkowe poręczenie może zostać objęte Reporęczeniem Zamawiającego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych poręczeń. Całkowita wartość przeznaczona przez Zamawiającego na Reporęczenia jednostkowych poręczeń w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 30 000 000 PLN bez prawa opcji.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 133
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 200-455058

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
04/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-050
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 5 564 166.66 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/07/2020

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP. Zamawiający – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Reporęczeniem zobowiązania Wykonawcy (pośrednika finansowego) wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń w celu zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa bankowego, bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Reporęczenie”). Jednostkowe poręczenie może zostać objęte Reporęczeniem Zamawiającego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych poręczeń. Całkowita wartość przeznaczona przez Zamawiającego na Reporęczenia jednostkowych poręczeń w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 30 000 000 PLN bez prawa opcji.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 133
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 5 564 166.66 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Fundusz Pomerania Sp. z o.o.
Adresse postale: pl. Hołdu Pruskiego 9
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 70-050
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

§ 5 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia do luty 2030 r., przy założeniu, że:

1) okres budowy portfela wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) okres wygaszania portfela wynosi do 84 miesięcy od dnia udzielenia ostatniego jednostkowego poręczenia”.

2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie o 6 miesięcy umów operacyjnych II stopnia aktywnych na dzień 2 kwietnia 2020 r.

3. Wynagrodzenie za świadczenie usługi pośrednictwa finansowego za dodatkowy okres wykonania zamówienia, tj. 6 miesięcy, będzie liczone na zasadach opisanych w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy.

1. Zmiany dotyczące warunków jednostkowych poręczeń wynikające z Załącznika nr 1 do umowy – metryka produktu finansowego Reporęczenie, opisane w pkt I ust. 11, obowiązują od 2 kwietnia 2020 r. i obejmują zawarte umowy operacyjne II stopnia.

2. Zmiany warunków w przypadku zawartych umów operacyjnych II stopnia mogą nastąpić na wniosek ostatecznego odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny pośrednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty Kredytu lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

3. Pośrednik finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeśli dotyczy).

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje mające wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w Polsce podjęły działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Sytuacja nie była możliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (siła wyższa). W związku z tym Zamawiający zmuszony był do natychmiastowej reakcji, niezbędnej do ograniczenia bezpośrednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystających z jednostkowych poręczeń.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 5 564 166.66 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 5 564 166.66 PLN