Marché de travaux - 361928-2020

Submission deadline has been amended by:  412212-2020
31/07/2020    S147

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux d'application de revêtements anticorrosion

2020/S 147-361928

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
Adresse postale: ul. Warszawska 165
Ville: Konstancin-Jeziorna
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 05-520
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Jakubowska-Soja
Courriel: malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.pse.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://przetargi.pse.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, renowacja fundamentów na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice (odcinek 101-196)

Numéro de référence: 2020/WNP-0117-DU-MJS
II.1.2)Code CPV principal
45442200 Travaux d'application de revêtements anticorrosion
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentów, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych, renowacji fundamentów, oraz wymianie oznakowania na linii 400 kV relacji Ostrów – Pasikurowice na odcinku od st. nr 101 do st. nr 196. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ oraz części IV SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 26/10/2020
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Warunki, zasady i zakres prawa opcji opisane zostały odpowiednio w części II SIWZ oraz we Wzorze umowy.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Ad. II.2.7 ogłoszenia – okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: wskazana data dot. początku zamówienia jest jedynie datą orientacyjną uzależnioną od terminu zakończenia postępowania przetargowego.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi wykazać, że wykonał:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prace polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz budowie lub naprawie żelbetowych fundamentów pod kratowe konstrukcje wsporcze i/lub pod aparaturę stacyjną o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, o łącznej powierzchni zabezpieczanej powyżej 100 m2, lub

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz budowie lub naprawie żelbetowych fundamentów pod kratowe konstrukcje wsporcze, o łącznej długości co najmniej 7 km.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, zgodnie ze Wzorem nr 7 wskazanym w części III SIWZ.

2. Dowody określające, czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 133 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i pkt 4–8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. Zasady jego wniesienia zostały określone w części I SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w części I SIWZ i części IV SIWZ. Zasady jego wniesienia zostały określone w części I SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

3. Zasady gwarancji zostały określone w części II i IV SIWZ zamieszczonych pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Zostały określone w części IV SIWZ – dostępna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zostały określone w części IV SIWZ – dostępna jest ona na platformie zakupowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Informacje dotyczące aukcji zostały określone w część I SIWZ pkt XVIII, która została zamieszczona pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/09/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/09/2020
Heure locale: 10:30
Lieu:

Zgodnie z zapisami pkt X części I SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1. Termin związania ofertą 2 miesiące – oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty (m.in. pełnomocnictwo, formularz cenowy) oraz dostarczonych do Zamawiającego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (np. US, ZUS, KRS, KRK, oświadczenia Wykonawcy, informacja z banku, potwierdzenia wykonania robót) zostały określone w części I SIWZ. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wykonawców zostanie wysłane zaproszenie do składania ofert (po przeprowadzeniu kwalifikacji Wykonawców) ze wskazaniem daty złożenia ofert.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-767
Pays: Pologne

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2020