Lieferungen - 361957-2020

31/07/2020    S147

Rumänien-Craiova: Baumaschinen

2020/S 147-361957

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania de Apă Oltenia S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11400673
Postanschrift: Str. Brestei nr. 133
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200177
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Mitroi
E-Mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefon: +40 251422117
Fax: +40 251422263

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.apaoltenia.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100448
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DJPR01 – Procurare și furnizare echipamente

Referenznummer der Bekanntmachung: 11400673_2019_PAAPD1082994
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43310000 Baumaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

II.2.4 Descrierea achizitiei publice.

Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini:

— excavator pe șenile 120 CP, 1 buc.;

— excavatoare pe șenile 25 CP, 3 buc.;

— excavatoare pe pneuri 45 CP, 5 buc.;

— macara 18 tone, 1 buc.

Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind montajul (dupa caz), punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020).

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): opt luni de la data ordinului de începere. Garanție minimum 24 de luni (de la data livrarii).

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Termen-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 770 952.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42414400 Auf Fahrzeugen montierte Kräne
43262000 Aushubmaschinen
43262100 Mechanische Bagger
43500000 Kettenfahrzeuge
50100000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste für Fahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini:

— excavator pe șenile 120 CP, 1 buc.;

— excavatoare pe șenile 25 CP, 3 buc.;

— excavatoare pe pneuri 45 CP, 5 buc.;

— macara 18 tone, 1 buc.

Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind montajul (dupa caz), punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020).

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): opt luni de la data ordinului de începere. Garanție minimum 24 de luni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garantie calculata in luni și ore de funcționare pentru excavatoare; perioada de garantie calculata in luni și ore de funcționare pentru macara și luni si km pentru autoșasiu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de stat, bugetele locale, contributie proprie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa 1: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa si prezenta DUAE – „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

— Cazierul judiciar al operatorului economic;

— Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

— Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, valabile la data prezentarii. Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale;

— Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentarii (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit;

— Certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016;

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Note:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare;

2. Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art. 181 alin. (3) din Legea nr. 99/2016;

4. Entitatea contractantă, conform art. 184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere;

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor;

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10 000 RON;

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE – „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. Alături de DUAE, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 – declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin. (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Alin Ionuț Șuiu – director general;

— Anca Delia Balaceanu – director economic;

— Lucian Lungu – director tehnic;

— Dan Valeriu Rosu – sef Serviciu contracte lucrari;

— Creteanu Marius – sef Birou contracte lucrari;

— Ovidiu Mihalcea – sef Birou contracte lucrari;

— Gabriel Baragan – sef Serviciu proiect POIM;

— Ionita Liviu Mihai – sef Birou suport proiect;

— Stefan Niculescu – sef UIP;

— Adrian Mitroi – sef Serviciu achizitii publice

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Cerinţa 1: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea A. „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Operarori economici români – certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducere autorizata în limba româna; certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

Note:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual/asociat/subcontractant/tert sustinator).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2017, 2018, 2019) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 6 000 000 RON (sau echivalent).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea B. „Capacitatea economica si financiara”, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator). La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va face dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, relevante in raport cu obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 3 000 000 RON (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora). Nota: prin „produse similare” se intelege: echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al rezultatului urmarit prin scopul contractului, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4) „Descrierea achizitiei publice”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens

Se va completa si prezenta DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea C. „Capacitatea tehnica si profesionala”. Operatorii economici care depun oferta in asociere vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente constatatoare emise de beneficiari, recomandari etc. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind „experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 7 – angajament privind sustinerea tehnica si profesionala – a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 7A – Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

37 700 RON.

Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., nr. RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON, deschis la Garanti Bank Craiova.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul-limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.

Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisă în format electronic in SICAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016, prin vira [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/09/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare, experti cooptati.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

2. DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE creat, prin exportarea/importarea cu extensia .xml sau prin tiparirea/salvarea acestuia, direct din aplicatie; astfel, DUAE va fi depus si in format PDF semnat electronic;

3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro): ca operator economic; ca participant la procedura de atribuire;

4. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile/clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In situatia, in care din motive tehnice, nu se pot trasmite solicitari/clarificari/comunicari catre ofertanti prin intermediul SEAP, acestea se vor transmite pe adresa de email a liderului/ofertantului unic.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020