Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 362879-2022

05/07/2022    S127

Polska-Katowice: Wymienniki ciepła

2022/S 127-362879

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
E-mail: o.pojda@pgg.pl
Tel.: +48 327160689
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

Numer referencyjny: 502101168
II.1.2)Główny kod CPV
42511100 Wymienniki ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w tym:

1. Zaprojektowanie, dostawa, zabudowa i uruchomienie nowego układu zrzutu ciepła dostosowanego do pracy w istniejącym układzie klimatyzacji grupowej

2. Zaprojektowanie, dostawa, zabudowa i uruchomienie systemu monitorującego pracę układu zrzutu ciepła

3. Prowadzenie diagnostyki i parametryzacji agregatów chłodniczych przez okres jednego (1) roku

i przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego załogi własnej kopalni (do 10 osób) z zakresu obsługi wybudowanego układu zrzutu ciepła

4. Prowadzenie nadzoru technicznego nad eksploatacją układu klimatyzacji grupowej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-196707
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Modernizacja układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, na podstawie art. 393 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę/ w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022