Dienstleistungen - 363416-2020

03/08/2020    S148

Polen-Pionki: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 148-363416

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Pionki
Postanschrift: aleja Jana Pawła II 15
Ort: Pionki
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-670
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Stolarski
E-Mail: p.stolarski@pionki.pl
Telefon: +48 483414201
Fax: +48 483121102

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.pionki.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.pionki.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru, transportowania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy miasta Pionki w okresie od 1.10.2020 do 30.9.2022

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina miasto Pionki, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Wykonawca jest również zobowiązany do:

1) odbioru innych odpadów z pojemników w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy miasta Pionki, a także z PSZOK, Pionki ul. Zakładowa 7;

2) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym;

3) realizacji usług również w przypadkach kiedy dojazd do pojemników, wiat śmietnikowych jest utrudniony.

Zamawiający informuje, że na terenie gminy miasta Pionki istnieją nieruchomości o utrudnionym dojeździe, do których nie jest możliwy dojazd standardowym sprzętem specjalistycznym do opróżniania pojemników, np. wąskie drogi gruntowe, wąskie drogi wewnątrzosiedlowe, wąskie drogi, na których brak jest możliwości wykonania manewru zawracania itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów z tych nieruchomości mniejszym samochodem.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4. Wykonawca jest obowiązany zbierać odpady komunalne z miejsc nie przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie gminy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Pionki – będącym załącznikiem do uchwały nr XVIII/118/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z uchwałą nr XVIII/121/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Pionki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2020
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami);

2) posiada aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda trwała lub trwa przez okres min. 12 miesięcy i osiągnęła za okres 12 miesięcy wartość łącznie co najmniej 1 100 000,00 PLN netto i polegała (polega) na wywozie nieczystości stałych (rozumianym jako wywóz wszystkich przedmiotów oraz substancji o stałym stanie skupienia, powstałych w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka, które są nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały) i/lub odpadów komunalno-bytowych (rozumianym jako wywóz odpadów, które powstają w wyniku działalności człowieka w środowisku zurbanizowanym). Zamiennie Wykonawca może wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje, co najmniej 1 usługę, która trwała lub trwa przez okres min. 24 miesięcy i osiągnęła za okres 24 miesięcy wartość łącznie co najmniej 2 200 000,00 PLN netto i polegała (polega) jw.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy – szczegóły opisane w rozdziale 17 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/09/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Gmina Miasto Pionki – Urząd Miasta Pionki, aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ofertę wraz z załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest zobowiązany do przekazania mu oświadczenia o przynależności albo jej braku, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów JEDZ oraz dokumentów wymienionych w SIWZ.

6) Klauzula informacyjna RODO – zasady ochrony danych osobowych opisane są w rozdziale 20 SIWZ.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 8.2 lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 14.1 lit. a i lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 14.1 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.1, zastępuj się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 14.2 stosuje się.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/07/2020