Lieferungen - 365775-2014

Kompaktansicht anzeigen

25/10/2014    S206

Česká republika-Ostrava: Trolejbusy

2014/S 206-365775

Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby

Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Národní identifikační číslo: 61974757
Poštovní adresa: Poděbradova 494/2
Obec: Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ: 702 00
Stát: Česko
K rukám: Ing. Bohuslav Kočí
E-mail: bkoci@dpo.cz
Tel.: +420 597401305
Fax: +420 597401579

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.dpo.cz

Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/

Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/

I.2)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Dodávka nízkopodlažních trolejbusů 2014-2015 – II.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Ostrava.

Kód NUTS CZ080 Moravskoslezský kraj

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Dodávka 6 ks 12 m a 6 ks 18 m nízkopodlažních trolejbusů vč. povinné výbavy, školení odborných pracovníků, SW vybavení ke každému typu vozidla, technická dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v kupní smlouvě a přílohách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby u každého vozidla byl před jeho dodáním již úspěšně dokončen proces pro provoz v ČR podle platných předpisů. Trolejbusy musí být dodány v souladu požadavky specifikovaných v příloze č. 1 –Technická specifikace 12 m trolejbusy a příloze č. 2 –Technická specifikace 18 m trolejbusy, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

34622300 Trolejbusy, 80510000 Odborná školení, 71356300 Technická podpora

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 144 750 000 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
RVV-03-14-OŘ-Ko-ROP
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 47-079369 ze dne 7.3.2014

Oddíl V: Zadání zakázky

V.1)Zadání a hodnota zakázky
V.1.1)Datum zadání zakázky:
6.10.2014
V.1.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
V.1.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Škoda Electric a.s.
Poštovní adresa: Tylova 1/57
Obec: Plzeň
PSČ: 301 28
Stát: Česko

V.1.4)Údaje o hodnotě zakázky
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 144 750 000 CZK
Bez DPH
V.1.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
V.1.6)Cena zaplacená za zvýhodněné nákupy

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 pro svůj projekt.
VI.2)Další informace:

Předchozí zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Dodávka nových bezbariérových trolejbusů 2014-2015”, která byla uveřejněna ve VVZ pod ev. č. VZ372117 ze dne 6.11.2013 a na Ústředním věstníku EU pod ev. č. 2013/S 217-378236 zveřejněného dne 8.11.2013 bylo zrušeno podle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ.

VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.10.2014