Services - 365989-2020

04/08/2020    S149

Pologne-Szamotuły: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2020/S 149-365989

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto i Gmina Szamotuły
Numéro national d'identification: WI.271.11.2020
Adresse postale: Dworcowa 26
Ville: Szamotuły
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 64-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Miasto i Gmina Szamotuły
Courriel: umig@szamotuly.pl
Téléphone: +48 612927532
Fax: +48 612920072
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.szamotuly.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbiór i transport do stacji przeładunkowej następujących frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) 1.6.–31.7.2020

Numéro de référence: WI.271.11.2020
II.1.2)Code CPV principal
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Odbiór i transport do stacji przeładunkowej następujących frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, urządzenia zawierających freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione zawierające niebezpieczne składniki z terenu nieruchomości zamieszkałych z miasta i gminy Szamotuły w okresie od 1.6.–31.7.2020:

1) odpady komunalne odbierane „u źródła” zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje:

a) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

c) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

d) bioodpady;

e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 629 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
Lieu principal d'exécution:

Miasto i gmina Szamotuły

II.2.4)Description des prestations:

Rodzaje urządzeń do zbierania odpadów:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

• pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l (dopuszcza się zastosowanie pojemników o pojemności 110 l zamiast 120 l), 240 l, 1 100 l,

• metalowe kontenery o pojemności 2,2 m3, 5 m3, 7 m3 i 10 m3,

— segregowane odpady komunalne:

papier i tektura, szkło bezbarwne, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:

• worki półprzezroczyste z tworzywa HDPE lub LDPE o grubości minimum 0,06 mm, o pojemności 120 l o wymiarze szerokości nie mniejszej niż 78 cm,

• pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 2,5 m3, tzw. dzwony,

• pojemniki półpodziemne właściciela nieruchomości,

z podziałem na:

papier i tektura: worek/pojemnik oznaczony napisem „Papier”,

szkło bezbarwne, kolorowe: worek/pojemnik oznaczony napisem „Szkło”,

metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: worek/pojemnik oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

bioodpady, pojemnik w kolorze brązowym oznaczone napisem „Bio”.

Samochód Wykonawcy do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczony nazwą Zamawiającego (Miasto i Gmina Szamotuły), tel. Biura Obsługi Klienta Wykonawcy i tel. do zgłaszania reklamacji: +48 612927535.

Własność urządzeń do zbierania odpadów, dostarczanie:

— niesegregowane/zmieszane odpady komunalne – nieruchomość w pojemniki i kontenery wyposaża właściciel nieruchomości, stanowią własność właściciela nieruchomości,

— segregowane odpady komunalne:

worki półprzezroczyste Wykonawcy:

• skuteczność dostarczenia worków należy do Wykonawcy,

• koszt worków należy uwzględnić w cenie zamówienia,

• komplet worków na miesiąc czerwiec 2020 r. dostarczony zostanie przez operatora wykonującego usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w miesiącu maju 2020 r. Komplet worków zawierać będzie ilość sztuk worków w zamian za ilość odebranych worków wg zasady „jeden za jeden” lub min. 5 sztuki worków po jednym na każdą frakcję z osobna,

• od okresu trwania przedmiotu zamówienia komplet worków Wykonawca winien pozostawiać w zamian za odebrane, według zasady „jeden za jeden”, jednak nie więcej niż 5 worków na określoną frakcję,

• komplet worków na miesiąc lipiec 2020 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie do dnia ostatniego odbioru odpadów w miesiącu czerwcu 2020 r. Komplet worków zawierał będzie ilość sztuk worków w zamian za ilość odebranych worków podczas ostatniego odbioru wg zasady „jeden za jeden” lub min. 5 sztuk worków po jednym na każdą frakcję z osobna.

W przypadku gdy komplet worków dostarczanych przez Wykonawcę będzie niewystarczający w okresie trwania przedmiotu zamówienia – właściciel nieruchomości może nieodpłatnie nabyć dodatkowe worki we wskazanym przez Wykonawcę punkcie w biurze obsługi klienta na terenie miasta Szamotuły, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Zamawiający może pośredniczyć w dystrybucji worków tylko i wyłącznie w przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw.: „pakiet startowy”.

— pojemnik na odpady BIO:

właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania bioodpadów.

Określa się następujące rodzaje pojemników:

a) plastikowe z zamknięciem;

b) pojemniki winny spełniać wymagania polskich norm i być przystosowane do typowych systemów załadowczych pojazdów (bramowy, grzebieniowy, hakowy, widłowy);

c) pojemniki w kolorze brązowym posiadające oznaczenie z napisem „Bio”.

Na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pojemniki o pojemności od 120 l do 240 l pojemniki estetycznie, trwale zamykane;

c) pojemniki o pojemności 2,5 m3 (dzwony) Wykonawcy:

utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, w tym ich dezynfekcja ...

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca zobowiązał się do złożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz pozostałych dokumentów zgodnych z zaproszeniem do negocjacji z dnia 15 maja 2020 r.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy, natomiast uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki jest spełnienie przez ww. Wykonawcę nw. warunków:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W zakresie spełnienia przesłanki określonej pod lit. a i c należy wskazać, iż 100 % udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach posiada Miasto i Gmina Szamotuły będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym. Z powyższego zatem wprost wynika również, iż w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośrednio, a tym bardziej pośrednio, udziału kapitału prywatnego. Podkreślenia jednocześnie wymaga, iż ze względu na fakt bycia jedynym wspólnikiem, Zamawiający ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, jest w szczególności uprawniony do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, którzy z kolei mogą powoływać i odwoływać członków zarządu. Tak ukształtowany sposób powoływania organów spółki powoduje, iż Zamawiający posiada dominujący wpływ na jej działanie.

Odnosząc się do spełnienia przesłanki określonej pod lit. b należy wskazać, iż Spółka osiągnęła w latach 2017–2019 łączny przychód z wykonywanej działalności, w tym przychody z wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Szamotuły wynoszące powyżej 90 % całości przychodów uzyskiwanych przez Spółkę, zgodnie z treścią aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu określonym uchwałami nowelizacyjnymi Zgromadzenia Wspólników, jak poniżej:

— 2017 r. – 22 519 283,47 PLN,

— 2018 r. – 24 541 802,57 PLN,

— 2019 r. – 26 934 278,46 PLN.

Spółka działa jako podmiot powołany do wykonywania działań powierzonych jej przez Gminę Szamotuły, a określonych w akcie założycielskim (całość z zakresu działania kontrolowanej osoby prawnej).

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 271.11.2020
Intitulé:

„Odbiór i transport do stacji przeładunkowej następujących frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, opakowania z papieru i tektury (...) 1.6.–31.7.2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: WI.271.11.2020
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 14
Ville: Szamotuły
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 64-500
Pays: Pologne
Courriel: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Téléphone: +48 612921829
Fax: +48 612921857
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 728 675.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 629 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 15 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

M.in. dostawa dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów, załadunku i transportu odpadów komunalnych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto w związku z treścią art. 24 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających wspólnie biorących udział w postępowaniu oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. JEDZ oraz dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (dalej „wymagane dokumenty”) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. JEDZ oraz wymagane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: umig@szamotuly.pl

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/07/2020