Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 36941-2022

24/01/2022    S16

България-Камено: Строителни и монтажни работи

2022/S 016-036941

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КАМЕНО
Национален регистрационен номер: 000057001
Пощенски адрес: ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ №.101
Град: гр.Камено
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 8120
Държава: България
Лице за контакт: Таня Терзиева
Електронна поща: obshtina@kameno.bg
Телефон: +359 55153008
Факс: +359 55152480
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kameno.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27735
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/183963
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/183963
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“

Подробно описание на изискванията към плануваните видове дейности се съдържат в Техническа спецификация.

Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 163 564.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Община Камено.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 564.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на обществената поръчка е по Проект: Наименование на процедураОткрита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Код на процедураBGENVIRONMENT-3.002, Наименование на проектно предложение: Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика, Наименование на проектно предложение на английски език: One Stop Shop for Zero Waste - Local commun

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Община Камено.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в Община Камено“

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 200
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на обществената поръчка е по Проект: Наименование на процедураОткрита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Код на процедураBGENVIRONMENT-3.002, Наименование на проектно предложение: Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика, Наименование на проектно предложение на английски език: One Stop Shop for Zero Waste - Local commu

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За ОП1:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица – в еквивалентни регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попада обектът по настоящата обществена поръчка, а именно:

- Съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. “г” ЗУТ, строежът е втора категория, съгласно ПРВВЦПРС, обектът е IV група , минимум втора категория.

- Доказване при подаване на офертата: Участникът попълва Раздел А: Годност, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

- Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС, в съответствие с с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

*При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За ОП1:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:

- IV група, минимум втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказване при подаване на офертата: Участниците попълват Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

- Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За ОП1:

1.Участникът следва да притежава необходимия опит за осъществяване предмета на строителството. През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът следва да е изпълнил поне един обект, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Посочените обекти трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Под сходен обект се има предвид изграждане на площадка за отпадъци или еквивалент.

2.Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

а) Ключови експерти необходими за изпълнението на ПРОЕКТИРАНЕТО, съгласно указанията.

б) Ключови експерти необходими за изпълнението на СМР, съгласно указанията.

ВАЖНО!!! Един експерт необходим за проектирането не може да съвместява повече от две позиции от изискуемия ръководен състав за изпълнение на поръчката.

3.Сертификат EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране, СМР и авторски надзор), или еквивалент.

За ОП2:

1. Участникът следва да притежава необходимия опит за осъществяване предмета на доствката. През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът следва да е изпълнил поне една доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Посочените доставки трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Под сходна доставка се има предвид доставката на оборудване за площадка за отпадъци или еквивалент.

2.Сертификат EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За ОП1:

1.Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности.

- Преди сключване на договор за обществена поръчка, Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на изпълнени обекти, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и възложителите, заедно с документи, които доказват извършеното строителство.

2.- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности. Участникът задължително посочва позиция в екипа, имена на експерта, образование, професионална квалификация, специфичен опит и др. по негова преценка.

- Преди сключване на договор за обществена поръчка: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.

*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

3. - Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП, Част IV, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството, като се посочи дали съответните документи са на разположение в електронен формат, посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документите за регистрация и точното позоваване на документа, обхвата на регистрация и периода на валидност.

- Преди сключване на договор за обществена поръчка, Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП - валидни сертификати за система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015.

*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

За ОП2:

1.Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности.

- Преди сключване на договор за обществена поръчка, Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга.

*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

2.Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП, Част IV, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството, като се посочи дали съответните документи са на разположение в електронен формат, посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документите за регистрация и точното позоваване на документа, обхвата на регистрация и периода на валидност.

- Преди сключване на договор за обществена поръчка, Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП - валидни сертификати за система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Финансирането на обществената поръчка е по Проект: Наименование на процедураОткрита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Код на процедураBGENVIRONMENT-3.002, Наименование на проектно предложение: Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика, Наименование на проектно предложение на английски език: One Stop Shop for Zero Waste - Local communities support circular economy, по договор № Д-33-40 от 13.09.2021 г. с Бенефициент Община Камено, с регистрационен номер в ИСУН BGEN VIRONMENT-3.002-0008.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/02/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.196 и сл. от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/01/2022