Services - 370262-2022

08/07/2022    S130

România-Iași: Servicii de deszăpezire

2022/S 130-370262

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI
Număr naţional de înregistrare: 14009336
Adresă: Strada: Stefan cel Mare si Sfant, nr. 13
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700064
Țară: România
Persoană de contact: CIPRIAN OVIDIU CIUCAN
E-mail: contact@djadp.ro
Telefon: +40 232255961
Fax: +40 232255960
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.djadp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU „Activitatea de deszapezire a drumurilor judetene” in perioada 01.11.2022 – 15.03.2026

Număr de referinţă: 14009336_2022_PAAPD1045370/361/21.01.2022
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire.

1. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informatii privind acordul-cadru:

- Acord cadru cu un singur operator;

- Durata acordului cadru: maximum 41.5 luni;

- Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minimum 1 contract subsecvent/an;

- Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU;

- estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Anexa_VEmax_AC şi Anexa_VEmin_AC, Anexa_VEmax_CS şi Anexa_VEmin_CS din cadrul documentatiei tehnice (liste de cantităţi);

- estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 11.647.096 lei fără TVA.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 44 067 504.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90630000 Servicii de înlăturare a gheţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:

Drumurile judetene din judetul Iasi aflate în administrarea DJADP Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire.

Cuantumul garantiei de participare: 115.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de mobilizare privind intervenţia utilajelor la cerere / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 023-057842
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3732
Titlu:

ACORD CADRU „Activitatea de deszapezire a drumurilor judetene” in perioada 01.11.2022 – 15.03.2026

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EKY-SAM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9672080
Adresă: Strada JUSTITIEI, Nr. 2-5
Localitate: Targu Frumos
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 705300
Țară: România
E-mail: tehnic@ekysam.ro
Telefon: +40 232710478
Fax: +40 232711801
Adresă internet: www.ekysam.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ENVIRO CONSTRUCT SRL
Număr naţional de înregistrare: 18361695
Adresă: Strada Pantelimon Halipa, Nr. 13
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700661
Țară: România
E-mail: contact@enviroconstruct.ro
Telefon: +40 232233308
Adresă internet: https://www.enviroconstruct.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 46 588 384.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 44 067 504.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DJADP Iasi - compartiment achizitii publice
Adresă: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700064
Țară: România
E-mail: contact@djadp.ro
Telefon: +40 232-255961
Adresă internet: www.djadp.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/07/2022