Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 370287-2022

08/07/2022    S130

Suède-Lidingö: Services liés à la pollution par hydrocarbures

2022/S 130-370287

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lidingö kommun
Numéro national d'identification: 212000-0191
Adresse postale: Stockholmsvägen 50
Ville: LIDINGÖ
Code NUTS: SE110 Stockholms län
Code postal: 18182
Pays: Suède
Point(s) de contact: Lena Wennerklint
Courriel: lena.wennerklint@lidingo.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lidingo.se
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Oljesanering

Numéro de référence: 21/97
II.1.2)Code CPV principal
90741000 Services liés à la pollution par hydrocarbures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Orientering om uppdraget

Danderyd kommun, Norrtälje kommun, Österåker kommun, Vaxholm Stad, Roslagsvatten AB, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Lidingö Stad inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud gällande ramavtal avseende skadebegränsande åtgärder, sanering, transport och omhändertagande av sanerat material och avfall till beställarna.

För information om kommunerna och deras geografiska fakta se respektive kommuns/stads webbsida.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE110 Stockholms län
Lieu principal d'exécution:

Lidingö

II.2.4)Description des prestations:

Orientering om uppdraget

Danderyd kommun, Norrtälje kommun, Österåker kommun, Vaxholm Stad, Roslagsvatten AB, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Lidingö Stad inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud gällande ramavtal avseende skadebegränsande åtgärder, sanering, transport och omhändertagande av sanerat material och avfall till beställarna.

För information om kommunerna och deras geografiska fakta se respektive kommuns/stads webbsida.

Anbudets form och innehåll

Anbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kan komma att förkastas. Anbud ska även uppfylla alla relevanta krav som finns i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Beställarna vill att anbudet är skrivet på svenska. Eventuella bevis kan lämnas på engelska. Delar av anbudet kan undantagsvis vara på ett annat språk om beställarna kan tolka anbudet korrekt, säkerställ gärna detta via "Frågor och svar" funktionen.

Alla belopp ska vara angivna i SEK exklusive mervärdesskatt.

Beställarna vill att anbudet är undertecknat av behörig företrädare, genom att namnteckningen skannas in och bifogas anbudet.

Anbud ska lämnas på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet. Anbud får inte innehålla reservationer, tillägg eller annat som kan anses strida mot dessa förutsättningar.

Hänvisning till egna avtalsvillkor eller ett villkorat pris är exempel på sådana tillägg/reservationer som kan få till följd att anbudet förkastas.

Anbud får inte lämnas på ett alternativt utförande om inte detta är uttryckligen tillåtet.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Referenser / Pondération: Mervärde max 300000
Prix - Pondération: x
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 015-034358
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sortera Industry AB
Numéro national d'identification: 556281-9762
Adresse postale: Box 92151
Ville: STOCKHOLM
Code NUTS: SE110 Stockholms län
Code postal: 12008
Pays: Suède
Courriel: magnus.ullenius@sortera.se
Adresse internet: http://www.dksanering.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 000 000.00 SEK
Valeur totale du marché/du lot: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Ville: Stockholm
Pays: Suède
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/07/2022