Services - 370300-2022

08/07/2022    S130

Nederland-Utrecht: Auditdiensten

2022/S 130-370300

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Nationaal identificatienummer: 272024831
Postadres: Vondellaan 178
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 GH
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Plattel
E-mail: khillen@glu.nl
Telefoon: +31 302807077
Fax: +31 302807071
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.glu.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Openbare procedure

Referentienummer: Grafisch Lyceum Utrecht nr. 1150
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van een Inschrijver voor de dienstverlening van accountantsdiensten gedurende een initiële periode van 3 jaar. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van 4 keer 1 jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 325 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht in deze aanbesteding vertegenwoordigt een indicatieve waarde van € 350.000,-- ( 7* € 50.000,--).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 28
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 3 / Weging: 22
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijke aanvullende adviesopdrachten bestaan mogelijk uit:

• Aanvullende advies- en controle opdrachten

• Controle en oordeel omtrent gemeentelijke subsidies

• Advies omtrent fiscale aangelegenheden

• Advies omtrent ICT veiligheidsvraagstukken

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 245-646190
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Openbare procedure

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Astrium Accountants B.V.
Nationaal identificatienummer: 01166534
Postadres: Edelgasstraat 57
Plaats: ZOETERMEER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2718SX
Land: Nederland
E-mail: n.lansbergen@astriumaccountants.nl
Telefoon: +31 612106983
Internetadres: http://www.astriumaccountants.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 325 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022