Services - 370741-2022

08/07/2022    S130

Nederland-Kaatsheuvel: Technische installaties in gebouwen

2022/S 130-370741

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Loon op Zand
Nationaal identificatienummer: 181811394
Postadres: Anton Pieckplein 1
Plaats: KAATSHEUVEL
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5171 CV
Land: Nederland
Contactpersoon: Andre van der Zanden
E-mail: info@loonopzand.nl
Telefoon: +31 623090620
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.loonopzand.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer en Onderhoud E&W installaties Gebouwen

Referentienummer: P21-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71315000 Technische installaties in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beheer en onderhoud van gebouwen voor correctief en preventief onderhoud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 Zuid-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Loon op Zand

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 gebouwen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging termijn

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 234-615191
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Beheer en Onderhoud E&W installaties Gebouwen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heijmans Utiliteit B.V.
Nationaal identificatienummer: 17143602
Postadres: Graafsebaan 65
Plaats: ROSMALEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5248 JT
Land: Nederland
E-mail: balebeek@heijmans.nl
Telefoon: +31 641726145
Internetadres: http://www.heijmans.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-Westbrabant
Postadres: XX
Plaats: Breda
Postcode: 1234 AA
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbank.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2022