Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 370947-2022

08/07/2022    S130

Roumanie-București: Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2022/S 130-370947

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Numéro national d'identification: 4192545
Adresse postale: Strada: ERNEST JUVARA , nr. 3-5
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010446
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Calinoiu Constantin
Courriel: cjilfov@cjilfov.ro
Téléphone: +40 2127534/2125693
Fax: +40 2127534/2125699
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjilfov.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Întocmire plan coordonator și studii de fezabilitate pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, refacerea și modernizarea infrastructurii rutiere conexe și optimizarea utilizării spațiilor publice în județul Ilfov - Acord Cadru

Numéro de référence: 4192545_2021_PAAPD1179712
II.1.2)Code CPV principal
71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Acordul-cadru constă în prestarea de “servicii de proiectare constând în:intocmire documentatii tehnico- economice constand in Plan coordonator, Studii de fezabilitate /Dali pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere conexe si optimizarea utilizarii spatiilor publice. Autoritatea Contractanta intentioneaza sa adopte ample masuri care vor duce la imbunatatirea infrastructurii publice la nivelul județului in scopul îmbunatatirii nivelului de trai,siguranta si confort. Aceste masuri vor necesita ample lucrari de construire, reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii privind colectarea și evacuarea apelor pluviale, infrastructura rutiera si din punct de vedere al optimizarii utilizarii spatiilor publice, pentru a caror realizare devine imperios necesara achizitionarea serviciilor din prezenta procedura de atribuire.

Avand in vedere ca documentatia de atribuire contine un set minim de informatii specifice referitoare la estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul ca aceste cantitati minime si maxime pe care autoritatea contractanta le stabileste initial in documentatia de atribuire si ulterior in acordul-cadru reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile reale ale autoritatii contractante.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 6.000.000,00 lei fara TVA;

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 4.069.150,00 lei fara TVA;

Valoarea estimata minima aferenta acordului cadru : 4.638.552,00 lei fara TVA;

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 38 245 005.10 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Bucureşti-Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Serviciile de proiectare se vor referi la următoarele etape:

Expertiză tehnică

Studiu geotehnic, inclusiv dezveliri(după caz)

Studiu topografic, inclusiv OCPI

Studiu de circulatie

Documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (după caz)

Studiu de fezabilitate (după caz)

Planuri coordonatoare

Studiu hidrologic si hidraulic

Studiu de inundabilitate

Valoarea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent este de 6.000.000,00 lei fără TVA.

Estimarile ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini, reprezentand cantitati estimative care nu creeaza obligatii in sarcina autoritatii contractante.

Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP, in vigoare la momentul initierii modifcarii.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: P3. Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului / Pondération: 18
Critère de qualité - Nom: P2.Experianta profesională Subfactor: 2.4.Experienta profesionala specifica a inginer proiectant retele canalizare / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: P2.Experianta profesională Subfactor: 2.3.Experienta profesionala specifica a Inginer proiectant instalații electrice / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: P2.Experianta profesională Subfactor: 2.2.Experienta profesionala inginer proiectant drumuri / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: P2.Experianta profesională Subfactor: 2.1.Experianța profesională a Managerului de proiect. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 248-656814
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9242
Intitulé:

Întocmire plan coordonator și studii de fezabilitate pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, refacerea și modernizarea infrastructurii rutiere conexe și optimizarea utilizării spațiilor publice în județul Ilfov - Acord Cadru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: COMPLEX DESIGN SRL
Numéro national d'identification: 32969389
Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 11A, Sector: 3
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 030967
Pays: Roumanie
Courriel: complexdesign14@gmail.com
Téléphone: +40 730031353
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ROADCONSTRUCT
Numéro national d'identification: 21664249
Adresse postale: Strada Vagonetului, Nr. 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 061151
Pays: Roumanie
Courriel: office@roadconstruct.ro
Téléphone: +40 0723326626
Fax: +40 0314252162
Adresse internet: www.roadconstruct.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MID INSTALL 2003 SRL
Numéro national d'identification: RO 15456782
Adresse postale: Strada 24 IANUARIE, Nr. 3
Ville: Pitesti
Code NUTS: RO311 Argeş
Code postal: 032051
Pays: Roumanie
Courriel: office@midinstall.ro
Téléphone: +40 730617023
Fax: +40 314380555
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INFRA & CIVIL DESIGN
Numéro national d'identification: 31146210
Adresse postale: Strada POPA NAN, Nr. 163, Sector: 3
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 032051
Pays: Roumanie
Courriel: florin.balan@infracivil.ro
Téléphone: +40 726796266
Fax: +40 314213608
Adresse internet: www.infracivil.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 39 238 900.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 38 245 005.10 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/07/2022