Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 371004-2022

08/07/2022    S130

Nederland-Den Helder: Uitvoerende en wetgevende diensten

2022/S 130-371004

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Helder
Nationaal identificatienummer: 391946993
Postadres: Verkeerstorenweg 3
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1786PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Petra Krudde
E-mail: p.krudde@denhelder.nl
Telefoon: +31 223671200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het behandelen van aanvragen van Omgevingsvergunningen

Referentienummer: 2022-008609
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75111000 Uitvoerende en wetgevende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Den Helder is van plan om met één opdrachtnemer een raamovereenkomst aan te gaan voor het behandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen.

Het betreft reguliere vergunningen voor o.a. de volgende activiteiten:

- bouwen;

- werk of werkzaamheden uitvoeren;

- bo(o)m(en) kap(pen);

- monument/ beschermd stadsgezicht;

- in-/uitweg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Helder

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Den Helder verwacht een afname van ca 25 vergunningen per maand. Dit is een geschatte afname. De gemeente Den Helder verbindt zich niet aan afname van de deze hoeveelheden. Er is sprake van een maximum afname van 300 vergunningen per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkwijze / Weging: 70000
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 30000
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het staat de gemeente Den Helder vrij een overheidsopdracht zonder nieuwe aanbestedingsprocedure, als bedoeld in deel 2 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, te wijzigen indien wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2.163 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Onder aanvullende opdrachten wordt hier verstaan het behandelen van andere dossiers binnen het ruimtelijk domein.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 065-170657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Het behandelen van aanvragen van Omgevingsvergunningen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: InterConcept B.V.
Nationaal identificatienummer: 56616457
Postadres: Graaf Reinoldweg 4
Plaats: 't Harde
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8084 JH
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@intergarantgroep.nl
Telefoon: +31 8882000940
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie offerteaanvraag paragraaf 2.13

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2022