Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Bauleistung - 371445-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Timișoara: Instandhaltung von Fernstraßen

2021/S 140-371445

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300238
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gillea Ioana-Alina
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +4 0256246631
Fax: +4 0256246601
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drdptm.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124800
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Covor asfaltic pe DN 74 km 22+200-26+500”

Referenznummer der Bekanntmachung: Cod unic de identificare: 16054368/2021/S1+S2/351
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Execuție de lucrări de „Covor asfaltic pe DN 74 km 22+200 – 26+500”.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este în a 20-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informațiilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 608 552.39 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO42 Vest
Hauptort der Ausführung:

DN 74 km 22+200 – 26+500

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Execuție de lucrări de „Covor asfaltic pe DN 74 km 22+200 – 26+500”, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 37
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) vor depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 4 - „Declarație privind neîncadrarea în situaţiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 ”, completat în conformitate cu cerințele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, valabil la momentul prezentării,

— Certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentării,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,

— Alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, Director Economic - Ec. Aurel-Costin PURCELD, Director Implementare Proiecte - Ing. Olimpiu-Alexandru GHILEZAN, Director Adjunct Venituri - Ec. Adrian-Doru LUNGU, Director Adjunct Întreținere - Ing. Răzvan-Adrian CĂPĂSTRARU, Şef Serviciu Achiziţii - Ing. Ioana-Alina GILLEA, Șef Serviciu Juridic - C.j. Cosmina Carla POPESCU, Șef Birou Contencios - C.j. Cristina-Daniela TURCU, Birou Contencios - C.j. Romeo-Viorel DICU, Birou Analiză și Avizare – C.j. Claudiu-Florin MINDA, Șef Serviciul Întreținere Drumuri Autostrăzi și Plan – Gabor KABA, Serviciul Întreținere Drumuri Autostrăzi și Plan – Ing. Ionela TROACĂ, Şef Serviciu Contabilitate - Ec. Dorina VOLOŞENCU, Serviciu Contabilitate - Ec. Florina-Dana ȘIȘE, Şef Serviciu Financiar Salarizare - Ec. Adela-Viorica CĂRUNTU, Compartiment Garanții - Ec. Angela-Cristina PAVEL, Șef Birou Achiziţii Produse și Servicii - Ing. Larisa-Georgiana ȚÎMPU, Birou Achiziţii Produse și Servicii - Ec. Laura-Renata NICOLA, Birou Achiziţii Produse și Servicii Ing. Paula-Maria ANGHEL, Birou Achiziții Lucrări - Ing. Alina-Florina SPĂTĂCEAN, Șef Birou Achiziții Lucrări – Ec. Claudia Veronica CHILEANDRĂ, Compartiment Analiză Prețuri - Ec. Horațiu-Viorel RUSU, Compartiment Contracte - Ing. Col. Mihaela BĂLOI.

Notă: a) Pentru operatorii economici străini se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată.

b) Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor.

ATENȚIE! Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui D.U.A.E. distinct.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:

— Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului și care să conţină informaţii reale/actuale la momentul prezentării, sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Acestea vor fi prezentate, însoţite de traducerea autorizată.

Notă 1: Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Notă 2: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizează. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 (trei) ani (2018, 2019, 2020) trebuie să fie în valoare de minim 3.200.000 RON. Notă 1: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/altă valută, pe ultimii 3 (trei) ani (2018, 2019, 2020), curs comunicat de B.N.R. Notă 2: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Terțul susținător Art. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. (4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Bilanţurile contabile pe ultimii 3 (trei) ani (2018, 2019, 2020), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale în vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitatea specializată, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Pentru Terțul susținător Un operator economic care își demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare terț pe care se bazează. Terții susținători vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul 5 - Angajament ferm de susținere privind situația economică și financiară a cifrei de afaceri globală a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici și anexa aferentă, completate în conformitate cu cerințele modelelor prezentate în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinţa nr. 1 „Experienţă similară” Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat, în ultimii 5 ani* (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare** cu cele care fac obiectul contractului în valoare cumulată de minim 1.600.000 RON fără T.V.A., la nivelul a unul sau mai multe contracte. *) Ultimii 5 (cinci) ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13). **) Prin lucrări similare se înțelege lucrări de întreținere periodică și/sau lucrări de întreținere curentă și/sau construcții noi și/sau modernizări și/sau reabilitări aferente drumurilor județene și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor expres și/sau autostrăzilor și/sau drumurilor de interes local. Notă: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută pe ultimii 5 (cinci) ani, calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, curs comunicat de B.N.R.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinţa nr. 2 „Utilaje și echipamente” Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispoziţie) de minim următoarele auto-utilaje şi echipamente specifice pentru îndeplinirea contractului: - stație de preparat mixtură asfaltică; - repartizator finisor; - autobasculante pentru transportul mixturii asfaltice; - autocisterna pentru emulsie prevăzută cu instalație de răspândire pentru amorsare; - perie mecanică pentru măturare; - instalație pentru spălare sub presiune; - compactor static autopropulsat cu rulouri (valțuri); - compactor static autopropulsat pe pneuri; - freză pentru asfalt; - mașină de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj; - laborator autorizat (de minim gradul 2)/ precontract cu un laborator autorizat pentru lucrări de infrastructură de transport rutier. Terţ susţinător Art. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. (4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Informaţii privind asocierea Art. 185 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum și cea privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru.

Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractanţii În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, numele reprezentantului și funcția acestuia), partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta, valoare la care se ridică partea/părțile respectivă/ respective (lei fără T.V.A.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru Cerința nr. 1 „Experienţă similară” Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. La nivelul D.U.A.E. trebuie precizate informații cum ar fi: numărul, data și obiectul contractului invocat drept experiență similară, valoarea experienței similare pentru perioada solicitată, beneficiarul și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Certificări de bună execuţie (documente emise de beneficiarul lucrărilor/procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/procese verbale de recepție pentru părți/obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional/procese verbale de recepţie finală a lucrărilor), din care să reiasă beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, precum şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens.

Pentru Cerinţa nr. 2 „Utilaje și echipamente” Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - documente prin care sa facă dovada că dispune (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispoziție) de auto-utilaje şi echipamente specifice pentru îndeplinirea contractului; - autorizația de laborator (de minim gradul 2), necesară lucrărilor de infrastructură de transport rutier, valabilă la momentul prezentării. Pentru Terț susținător Un operator economic care își demonstrează situația privind capacitatea tehnică şi profesională, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare terț pe care se bazează. Terții susținători vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 6 - „Angajament ferm de susținere privind capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici” şi Anexele nr. 1 și nr. 2, completate în conformitate cu cerinţele modelelor prezentate în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru Asociere În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta D.U.A.E., care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate. Un operator economic lider al asocierii este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare membru al asocierii. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 7 - Acordul de asociere. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile unuia sau mai multor subcontractanți este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazează. Subcontractanții vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Acordul de subcontractare, care să conțină cel puțin următoarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta, valoare la care se ridică partea/părțile respectivă/respective (lei fără T.V.A.). Subcontractanții precizează în D.U.A.E. informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta D.U.A.E. doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contract) în urma aplicării criteriului de atribuire. Notă: În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizați în ofertă. Contractul/Contractele prezentat/prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru. Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta, valoare la care se ridică partea/părțile respectivă/respective (lei fără T.V.A.), opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/02/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termenele specificate în contract cu privire la plăți sunt justificate de complexitatea procedurii, precum și de circuitul financiar al fondurilor.

Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de la secțiunea „Descărcare documentaţie si clarificări” din anunțul de participare din S.E.A.P. sau de pe site-ul autorităţii contractante http://www.drdptm.ro.

Durata prezentului contract este: - 37 zile;

— 36 luni perioada de garanţie a lucrărilor, de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a întocmi un OPIS al tuturor documentelor introduse în ofertă.

Notă:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciu juridic din cadrul DRDP Timișoara
Postanschrift: Str. Coriolan Băran nr. 18
Ort: Timișoara
Postleitzahl: 300238
Land: Rumänien
Telefon: +40 256246617
Fax: +40 256246632
Internet-Adresse: www.drdptm.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021